Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. Gemeenten begeleiden mensen met een arbeidsbeperking na 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk.

Op iedereen die met een SW-indicatie aan het werk gaat bij een SW-bedrijf is de Cao Sociale Werkvoorziening van toepassing. De VNG sluit namens de gemeentelijke werkgevers deze cao. Dit gebeurt met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak aan werknemerszijde

Akkoord over Cao SW

De Cao SW 2020- is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op 10 juni 2020 bekrachtigd.

Ons standpunt

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en ontvangen hiervoor een Rijksbijdrage. Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. De VNG blijft de tekorten die zich vanaf 2018 en verder voordoen op de Wsw daarom agenderen bij het Rijk. Het belangrijkste pijnpunt is daarbij de prijs per plek, die structureel te laag is. Het volumeprobleem is een tijdelijk probleem. Naar verwachting is 2020 het laatste jaar dat het feitelijke aantal Wsw-medewerkers in de sector hoger is dan de Rijksprognoses.

Vraag en antwoord

Terwijl veel gemeenten worstelen met de wet Banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen, gaat Moerdijk als een speer en zit ruim boven het landelijk gemiddelde.

Publicaties & Brieven