logo van Geweld hoort nergens thuis en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) had een looptijd van april 2018 t/m december 2021. Het programma is voor een aantal onderdelen met een jaar verlengd en is vanaf 1 juni 2022 opgegaan in het programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lopende activiteiten en afspraken zijn ingevlochten in het Toekomstscenario. Het gaat daarbij om de zogenoemde prioritaire thema’s: het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, het versterken van lokale (wijk)teams, MDA++ en de integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze pagina zijn alle resultaten, instrumenten en ervaringen uit het gehele programma terug te vinden.

Eindrapportage GHNT: Het lukt vaker om huiselijk geweld te stoppen

Op 16 december 2021 is de eindrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim 3 jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage van het programma blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Complimenten voor betrokkenen regionaal niveau

Het programmateam spreekt de complimenten uit aan alle betrokkenen die in samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau resultaten hebben geboekt. De successen bij het eerder in beeld brengen en stoppen van geweld worden alom toegeschreven aan de regionale insteek, met landelijk commitment en ondersteuning maar zonder opgelegde blauwdruk.

Campagne Time-out

Campagne poster Time-out

Veilig Thuis, de Kindertelefoon en GHNT trekken samen op.

De dubbele betekenis van een lange adem

Het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in november 2020 afrondde naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.

Media / Film / Vlogs / Blogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.