De inhoud van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt herzien. De belangrijkste reden daarvoor is om bodemkwaliteit daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van integraal leefomgevingsbeleid, 1 van de hoofddoelstellingen van de nieuwe Omgevingswet. De herziene artikelen treden naar onze verwachting grotendeels in een AMvB onder de Omgevingswet in werking.

Regionale kennisnetwerken bodem en ondergrond in opbouw

Veel maatschappelijke opgaven hebben ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. Daardoor komen nieuwe kennisvraagstukken bij gemeenten terecht. De VNG leidt een programma waarin 8 regio’s een regionaal kennisnetwerk ontwikkelen. Daarmee gaan ze voorzien in de behoefte van gemeenten aan kennis over de verschillende uitdagingen voor overheden, zowel boven als in de bodem.

Haperende uitvoeringskracht: Bodem en ondergrond

In het onderzoek Haperende uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving zijn 3 thema’s nader onderzocht: Bodem en ondergrond, Bouwen en Wonen en Invoering Omgevingswet. In deze casestudies worden de belangrijkste knelpunten aangestipt en worden de effecten op de uitvoeringskracht inzichtelijk gemaakt.

Bodemconvenant 2016 - 2020

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Ook gemeenten hebben het bodemconvenant getekend.

Werkgroep bodem

De Werkgroep Bodem (WEB) is een netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. Deze werkgroep bereidt onder andere de VNG-standpunten over bodem en ondergrond voor en spreekt onderling over bodemvraagstukken. 

Bent u als gemeenteambtenaar bezig met bodemgerelateerde zaken? Meld u dan aan voor de werkgroep! 

Publicaties & Brieven