De inhoud van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt herzien. Dit is nodig om gebiedsgericht bodembeheer te vergemakkelijken, zoals ook is afgesproken in het convenant bodem. De herziene artikelen treden naar onze verwachting grotendeels in een AMvB onder de nieuwe Omgevingswet in werking. 

Bodemconvenant 2016 - 2020

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Ook gemeenten hebben het bodemconvenant getekend.

Vraag en antwoord

Er zijn geen resultaten gevonden.

Werkgroep bodem

De Werkgroep Bodem (WEB) is een netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. Deze werkgroep bereidt onder andere de VNG-standpunten over bodem en ondergrond voor en spreekt onderling over bodemvraagstukken. 

Bent u als gemeenteambtenaar bezig met bodemgerelateerde zaken? Meld u dan aan voor de werkgroep! 

Publicaties & Brieven