In de gemeente Nijmegen is een afwegingskader middenspanningsruimten (msr) opgesteld. Deze bevat richtlijnen om het proces voor de plaatsing van middenspanningsruimten te versnellen en te vergemakkelijken.

Jaartal

2024

Gemeente

Om aan de toenemende vraag voor stroom te kunnen voldoen moet Liander de komende jaren grote hoeveelheden middenspanningsruimten plaatsen. De meesten zullen in de openbare ruimte terecht komen. De openbare ruimte is zowel boven als onder de grond vol. Plaatsing is dus een enorme uitdaging. 

Het afwegingskader bouwt voort op de ervaringen in Nijmegen en een aantal andere gemeenten. De richtlijnen betreffen een werkproces waarin beleidsuitgangspunten
vanuit diverse disciplines zijn vertaald. Het afwegingskader zorgt ervoor dat gesprekken gestructureerd verlopen en dat scheelt zoektijd en energie. Er blijven nog genoeg moeilijke plekken en detail-gesprekken over, waar dan meer tijd en energie voor is van alle partijen. Aangezien deze situatie in alle gemeenten speelt, wil Nijmegen het werkproces en het afwegingskader graag met andere gemeenten delen.

Succesvol 

Nijmegen moet in de komende jaren 400-600 extra middenspanningsruimten plaatsen. Door het afwegingskader en het beschreven werkproces is er we nu een blauwdruk om dit vorm te geven. Dit leidt tot minder lange procedures en minder werk voor de betrokken ambtenaren omdat Liander realistische plekken voorlegt. Ervaring in 1 wijk bijvoorbeeld is dat er 6 van de 9 voorgenomen msr-en binnen 1,5 uur geplaatst konden worden.  
Het leidt er ook toe dat ambtenaren niet meer voor hun eigen parochie hoeven te preken. De afweging van welke asset als "waardevoller" wordt gewaardeerd is al genomen. Dit leidt ook tot een fijnere sfeer binnen het overleg.

Waardevol    

Versnelling binnen de energietransitie is nodig. Verbeterde werkprocessen zijn dus hard nodig. Een post op LinkedIn waarin om hulp werd gevraagd is meer dan 90.000 (!) keer bekeken. Dit toont aan dat er behoefte is binnen gemeenteland om dit proces goed vorm te geven.
Nijmegen koos voor de minimale vorm van burgerparticipatie, namelijk informeren. Dit durven besluiten toont lef. Door het afwegingskader is het voor bewoners wel transparant hoe de besluiten genomen worden en waarom voor een bepaalde locatie wordt gekozen.

Herbruikbaar    

Het kader is op LinkedIn gedeeld. De gemeente Arnhem maakt momenteel een eigen variant erop. Liander kan ermee werken, dus alle gemeenten die onder Liander vallen hoeven niet meer zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Voor andere energieleveranciers kan een soortgelijk kader ook behulpzaam zijn. De openbare ruimte is overal vol.

Winnen    

De energietransitie is de grootste uitdaging waar Nederland voor staat en het moet sneller. We halen onze doelen niet op deze manier. Een hulpmiddel dat deze versnelling kan bewerkstelligen verdient een prijs.

De besluitvorming en het inhoudelijk kader zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en terug te vinden onder 4.6 van het Collegevoorstel Richtlijnen en participatie plaatsing middenspanningsruimtes

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.