Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie van hun inwoners en hebben een verantwoordelijkheid als werkgever. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als modernisering cao, toekomstig pensioenstelsel en normalisering ambtenarenstatus.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel, want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen. Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen middels hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).  Lees verder

LKOG en AAC-DO

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) onderzoekt klachten van medewerkers van gemeenten en gemeentelijke instellingen die zich bij de LKOG hebben aangesloten.

Voor het overleg tussen gemeenten en lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is de Advies-en Arbitragecommissie Decentrale Overheid (AAC-DO).

Cao gemeenten

Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de  VNG maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de Cao Gemeenten. 

A&O Fonds gemeenten

In samenwerking met de VNG voorziet het A&O fonds de gemeentelijke sector van instrumenten zodat werkgevers en werknemers zich blijven ontwikkelen. Meer weten over de activiteiten van het A&O fonds? Kijk dan op hun site. 

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

Het College voor Arbeidszaken is de werkgeverskoepel binnen de VNG en bestaat uit ongeveer 30 burgemeesters en wethouders. 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten letten in hun personeelsbeleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor arbeidsgehandicapten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen ze bij aan Global Goals 5 en 10.