Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 februari 2021. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: onderhandelingen Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de tussenrapportage meerjarenbeleidsplan 'Trots'.
‘Trots’, zo heet het meerjarenbeleidsplan van het College voor Arbeidszaken. Het college wil daarmee benadrukken dat gemeenten trots mogen zijn op hun arbeidsvoorwaarden, wat ze doen en waar ze voor staan. Het meerjarenbeleidsplan is opgesteld voor de periode 2019 – 2022. Inmiddels is er een tussenrapport.
Vrijdag 19 februari 2021 was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO). De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg opgeschort.
Op verzoek van het College voor Arbeidszaken is per 1 januari 2021 de kolom ‘politiek’ met daarin de 3 normfuncties voor de raadsgriffier, uit de functiematrix van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21 verwijderd.
Op 22 januari was er een vierde overleg over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO. De werkgevers en de vakbonden hebben de wederzijdse inzetten verder besproken. De vakbonden gaan daarover in beraad.
De Inspectie SZW heeft de arbocatalogus gemeentelijke organisaties goedgekeurd voor de onderwerpen beeldschermwerk, fysieke belasting, agressie en geweld en werkdruk. Dat betekent dat de SZW hem gaat gebruiken als referentiekader bij inspecties in de branche.
De arbeidsmarkt van gemeenten verandert snel. Veel gemeenten vinden het daarom lastig om een visie te formuleren die hen helpt om tot concreet arbeidsmarktbeleid te komen. De Denktank Arbeidsmarktvisie wil gemeenten hierbij ondersteunen.
Hoe maken werknemers van gemeentelijke organisaties gebruik van het IKB (Individueel Keuzebudget)? En welk effect heeft de invoering van de payrolltoeslag gehad? Het A&O fonds Gemeenten onderzocht het en komt met een evaluatie.
Gemeentelijke werkgevers die medewerkers willen ontslaan vanwege reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, moeten voor toestemming een verzoek indienen bij de Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten. Onlangs heeft de ontslagcommissie de aanvraagformulieren hiervoor geëvalueerd en aangepast.
Ook voor dit jaar zijn de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van decentrale politieke ambtsdragers geïndexeerd. Daarnaast wijzigen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 de bezoldigingen van burgemeesters en wethouders in verband met de nieuwe CAO-Rijk.