De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt volgend jaar met 1 procentpunt van 24,9% naar 25,9%. De werkgever betaalt ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30% van deze premie.
Het overleg over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel is op 13 november begonnen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen eind dit jaar af.
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2021. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.
Om ondernemers en arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij de banenafspraak, geeft de Werkkamer een indicatie voor het aantal te realiseren banen per sector en regio voor de komende jaren.
Het overgrote deel van de raadsleden is onbekend met de mogelijkheid om verlof op te nemen voor het doen van raadswerk. Slechts een kwart van de raadsleden kent de wettelijke mogelijkheid om verlof op te vragen.
De VNG plaatst een aantal kanttekeningen bij het Pakket Belastingplan 2021. Het gaat voornamelijk om tarieven en regelingen met betrekking tot de energietransitie. Daarnaast vragen we om een fiscaal gerichte vrijstelling in de WKR voor thuiswerken.
Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.
Afgelopen zomer kwam een actuele versie uit van het 'Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Inmiddels is het document aangevuld met een bijlage over privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen.
Het kabinet wil de Commissaris van de Koning de bevoegdheid geven alle vergaderingen van een gemeentebestuur bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden waarover het gemeentebestuur beschikt. Maar die bevoegdheden zouden wel begrensd en geclausuleerd moeten worden.
Vorig jaar zijn er 26 klachten binnengekomen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (LKOG). De klachten gaan over (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.