voorzieningen

Voor de uitoefening van hun ambt maken politieke ambtsdragers gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter beschikking stelt. Het gaat dan om zogenoemde bedrijfsvoerings- en bestuurskosten.

Tevens kunnen zij nog andere (on)kosten hebben. Voor dit laatste krijgen zij een onkostenvergoeding, naast hun wedde of raadsvergoeding. In de gemeentewet is vastgelegd dat voor burgemeesters, wethouders en raadsleden geen andere vergoedingen zijn toegestaan dan bij wet is geregeld.

Belangrijke ankerpunten

  • Belangrijk om een zekere soberheid aan te houden in aanwending van voorzieningen, immers het gaat altijd om besteding van publieke middelen.
  • Duidelijke regels over administratie, procedures en beslissingsbevoegdheid helpen in het maken van afwegingen en afleggen van verantwoording.
  • Voorzieningen voor bestuurders worden bij voorkeur rechtstreeks door het bestuursorgaan voldaan. Het indienen van declaraties dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
     

Ook hier geldt transparantie en openheid. In de wet- en regelgeving is niets opgenomen over financiële belangen. Het melden van financiële belangen is dus niet wettelijk verplicht. De gemeente kan echter wel kiezen om actief de gemaakte onkosten openbaar te maken en kan in haar gedragscodes ook afspraken vastleggen met betrekking tot de opgave, registratie en even­tuele openbaarmaking van relevante financiële belangen.