geschenken en uitnodigingen

Politieke ambtsdragers kunnen namens de gemeenten geschenken geven en ontvangen. Het komt ook voor dat individuele politieke ambtsdragers persoonlijk geschenken ontvangen. Dit laatste brengt het meeste risico met zich mee voor de integriteit.

Het is daarom goed om voor het geven dan wel aannemen van geschenken een aantal afspraken en richtlijnen op te stellen. Belangrijk daarbij is het bijhouden van een geschenkenoverzicht.

Aandachtspunten

  • Geschenken van welke waarde dan ook kunnen niet worden geaccepteerd als de onafhankelijkheid in de besluitvorming op enigerlei wijze kan worden aangetast. Dat is bijvoorbeeld het geval zolang een overleg – en of onderhandelingssituatie gaande is met een ‘schenkende’ partij of deze situatie zich in de nabije toekomst gaat voordoen.
  • Als de onafhankelijkheid niet in geding komt (kunnen om praktische redenen) incidentele kleine geschenken (met een geschatte waarde van € 50 of minder) door de bestuurder en/of raadslid worden aanvaard, echter nooit op het huisadres.
  • Duurdere geschenken worden niet aanvaard. Zij worden teruggestuurd of eigendom van de gemeente.
  • Openheid is belangrijk, aangeraden wordt om een openbaar register te hebben van verstrekte en ontvangen geschenken.

Zie voor meer tips hoofdstuk 3, paragraaf 9 van het Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden.

Uitnodigingen

Ook over ontvangen uitnodigingen voor werkbezoeken, diners en excursies is het belangrijk open te zijn en dit vooraf te bespreken. Afgesproken kan worden dat gedane uitnodigingen aan raadsleden worden gemeld en besproken in de fractie.

Uitnodigingen aan het adres van het college kunnen in het college zelf en periodiek met de raad worden besproken. Bij het maken van de afweging wel of niet in te gaan op een uitnodiging is een belangrijk richtsnoer het gemeentelijke belang dat gediend is met de aanvaarding van de uitnodiging.