Gedragscode

De gedragscode is een middel om een open, transparant en integere organisatiecultuur te realiseren. De Gemeentewet (artikelen 15, 41c en 69) verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een gedragscode vast te stellen. Dit kan een gezamenlijke code, voor college en raad, of twee aparte codes zijn.

Een gedragscode bevat (integriteits)normen en procedurevoorschriften. Een voorbeeld van een procedurevoorschrift zijn de afspraken over de openbaarmaking van nevenfuncties.

De VNG heeft samen met BZK, Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) modelgedragscodes ontwikkeld voor bestuurders (college) en volksvertegenwoordigers (raadsleden). Voor de opstelling van de modelgedragscodes is gebruik gemaakt van bestaande praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden