U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV van 29 juni en alle ingediende moties.

De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken. Hier zijn ook alle agendastukken te vinden.

Stemmingsuitslag

De stemmingsuitslag is als volgt:

 • 2. Benoeming van de notulencommissie ALV 29 juni 2022 en 3. Vaststelling notulen ALV 13 januari 2022: akkoord bij acclamatie
 • 5. Financieel Jaarverslag 2021 en déchargeverlening bestuur: akkoord bij acclamatie
 • 6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023 - Motie Barendrecht 'Vermindering beleggingsportefeuille VNG': verworpen met 90,04%

 • 6a. VNG contributievoorstel 2023: aangenomen met 98,29%
 • 6b. VNG Kadernota voor 2023: aangenomen met 100%
 • 6c. Totale GGU Begroting 2023 en Financiële bijdrage fonds GGU: aangenomen met 99,41%
 • 6d. Toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG Realisatie: aangenomen met 99,91%
 • 7. Uitwerking Regeerakkoord en de gevolgen voor gemeenten - behandeling resolutie Zekerheid over de structurele financiën: gewijzigde versie aangenomen met 99,65%
 • 8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie: aangenomen met 99,54%
  • Motie Veldhoven: 'Plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk: akkoord bij acclamatie
  • Motie Zwijndrecht 'Programmeerbare financiering energietransitie': akkoord bij acclamatie
  • Motie Terneuzen 'Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie, stikstof en wonen': akkoord bij acclamatie
 • 9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (inclusief moties):
  • Motie Sluis: 'Hulp bij bijdrage versnelling woningbouw': akkoord bij acclamatie
  • Motie Moerdijk 'Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen': 1e deel motie aangenomen met 92,16%; 2e deel motie aangehouden conform advies bestuur
  • Motie Gemeenten Achterhoek: 'Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie': akkoord bij acclamatie
 • 10. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen: aangenomen met 95,99%%
  • Motie Rijswijk: 'Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid': akkoord bij acclamatie
  • Motie Almere en Tilburg 'Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten deel II': akkoord bij acclamatie
  • Motie Utrechtse Heuvelrug 'Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s': aangenomen met 99,66%
  • Motie Heemstede 'Lachgas: nu doorpakken!': akkoord bij acclamatie
  • Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder 'Structurele aandacht en financiering voor informatieveiligheid op lokaal niveau': akkoord bij acclamatie
  • Motie Heemstede 'Inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking': aangenomen met 99,23%
  • Motie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 'Verminderen administratieve druk als gevolg van explosieve groei van het aantal SISA-regelingen': akkoord bij acclamatie
  • Motie Borsele: 'Aanpassing abonnementstarief Wmo': akkoord bij acclamatie
  • Motie Heemstede: 'Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG': akkoord bij acclamatie
  • Tijdens ALV ingebracht: nagekomen motie Hof van Twente: verworpen met 73,98%