De leden hebben tijdens de ALV unaniem ingestemd met de VNG Kadernota 2023. Daarin staan onze beleidsmatige ambities en de inzet op het gebied van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Ook stelden de leden enkele financiële zaken vast, zoals de contributie voor 2023 en de bijdrage aan het Fonds GGU.

Kadernota

De VNG ondersteunt gemeenten in de volle breedte bij de maatschappelijke opgaven waarvoor zij staan. In de Kadernota 2023 geven we per maatschappelijke opgave op hoofdlijnen aan waarop we willen inzetten, welke prioriteiten we daarbij stellen en hoeveel middelen we daaraan besteden in 2023. Onze inzet wordt gefinancierd uit contributie, het Fonds GGU en subsidies. 

Contributie

98,29% van de leden stemde in met een stijging van de contributie met 4,4%. De contributiestijging bestaat uit 3,4% compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling en 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG vanuit de contributie. Deze systematiek is in 2018 vastgesteld. Vanwege de zware financiële omstandigheden is vorig jaar eenmalig afgezien van deze 1% ingroei, maar dit jaar volgen we weer de afgesproken lijn. 

Fonds GGU  

Vanuit het Fonds GGU werkt de VNG samen met gemeenten aan vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering. Hiermee willen we als 1 lokale overheid de dienstverlening verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten waarmee we kunnen anticiperen op de toekomst. 99,41% van de leden stemde in met de GGU-begroting 2023, inclusief ophoging van het Fonds GGU. De ophoging van het fonds wordt veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van 3,4% op basis van de CPB-indexcijfers en de toevoeging van nieuwe structurele diensten op het gebied van:  

  • digitale veiligheid  
  • digitale transitie Common Ground  
  • contractbeheer specialistische zorg  
  • WOZ-datacenter  

Toevoegen saldo gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG Realisatie 

Het vermogen van VNG Realisatie BV kent een gemeentefondsreserve die niet kan worden besteed ten gunste van onze leden. De algemene vergadering van aandeelhouders van VNG Realisatie wil deze reserve opheffen en het saldo toevoegen aan de algemene reserve. Hiervoor is goedkeuring door de ALV verplicht. 99,91% van de leden stemde hiermee in.  

Meer informatie