2021 was een jaar van wachten op een nieuw kabinet met veel financiële onzekerheid voor gemeenten. De VNG zette in op structurele financiële afspraken, betere interbestuurlijke verhoudingen en het versterken van de uitvoering. 

Het zijn randvoorwaarden om te kunnen werken aan grote opgaven zoals de energietransitie. Het herstel van de kinderopvangtoeslagaffaire was voor gemeenten en voor de VNG veel extra werk. Ook hadden gemeenten nog te maken met coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor inwoners, ondernemers, cultuur en verenigingen. In het online bestuurlijk jaarverslag leest u hier meer over.  

Daarnaast leest u meerdere verhalen over de belangrijke onderwerpen van 2021, zoals een reconstructie van de strijd om het geld van de jeugdzorg. En interviews met diverse hoofdrolspelers, zoals Theo Weterings (Burgemeester van Tilburg) en Ingrid Hoogstrate (VNG-programmadirecteur Asiel en Migratie) over het jojobeleid in asielopvang. 

Financieel Jaarverslag  

De VNG sluit 2021 af met een positief resultaat van € 1,124 miljoen. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote verlies van € 4,750 miljoen (incl. de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 0,607 miljoen). Het resultaat is beter dan begroot en dat komt door de volgende meevallers:  

  • Hogere projectbijdragen vanuit het rijk 

  • Hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de loop van 2020 en 2021 zijn toegekend en niet waren opgenomen in de begroting 2021 

  • Lagere overige personeels- en bedrijfskosten als gevolg van het thuiswerken door de coronapandemie 

  • Vrijval van de reservering van verlofuren, vanwege de daling van het aantal niet opgenomen verlofuren 

  • Vrijval vanuit de egalisatievoorziening voor de WW en BWW rechten van oud-medewerkers 

Algemene Ledenvergadering  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 juni 2022 hebben gemeenten kennis genomen van het VNG Jaarverslag 2021. Daarnaast hebben de leden het Financieel Jaarverslag vastgesteld en het VNG-bestuur decharge verleend.