Het kabinet werkt aan een Nationale woon- en bouwagenda en 6 programma’s op het gebied van wonen. In een notitie leest u de betrokkenheid en reactie van de VNG. In het kader van de ambities voor de woningbouw zijn tijdens de ALV op 29 juni 2 moties aangenomen.

In de nationale bouw- en woonagenda kondigt de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan dat volkshuisvesting terug is van weggeweest als kerntaak van de overheid. Er zijn te weinig beschikbare passende woningen. Daarnaast zijn betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. Voor al deze problemen worden in specifieke programma’s oplossingen aangedragen: 

  • Woningbouw 

  • Betaalbaar wonen 

  • Een thuis voor iedereen 

  • Leefbaarheid en Veiligheid 

  • Verduurzaming gebouwde omgeving 

  • Wonen en zorg voor ouderen 

De VNG ziet in het rijksbeleid veel punten terug die we eerder in onze lobby naar voren hebben gebracht, zoals het opvoeren van de woningbouwproductie en minder markt en meer overheidsregie; meer betaalbare woningbouw. We maken ons wel zorgen over de tekortschietende financiële bijdragen vanuit het rijk. Zeker gelet op de uitname uit het gemeentefonds van € 1,6 miljard ten behoeve van de woningbouw. Van gemeenten (en regio’s) wordt in de komende jaren heel veel inzet gevraagd, niet alleen in beleidsontwikkeling maar ook in de uitvoering. 

Moties Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2022 zijn 2 moties (deels) aangenomen. 

De motie van gemeente Sluis roept het kabinet op om alle beperkende randvoorwaarden die woningbouw in de weg staan wegnemen. Het gaat om zaken als infrastructuur als randvoorwaarde voor woningbouw beter regelen, sturing op betaalbare en kwalitatief goede woningen; stikstofproblematiek oplossen, personele capaciteit bij gemeenten verbeteren, onrendabele top bekostigen en (ook) inzetten op de verbetering van de bestaande voorraad. De motie is aangenomen per acclamatie. 

De motie van de gemeente Moerdijk bestond uit 2 oproepen, waarvan alleen de eerste in stemming is gebracht, namelijk om er bij de minister op aan te dringen alles op alles te zetten om voor een inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 te zorgen. Deze motie is aangenomen met 92,16% van de stemmen.

De tweede oproep uit de motie (om de Omgevingswet indien nodig met een aantal jaren uit te stellen) wordt aangehouden om de VNG tijd te geven de leden hierover te raadplegen.

Meer informatie