Woensdag 29 juni 2022 van 11.30 tot 13.00 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV), onderdeel van het 2-daagse VNG Jaarcongres dat op 28 juni start. Voor het eerst sinds lange tijd organiseren we dit congres weer als fysieke ontmoeting. Dit jaar vanuit Westfriesland, De Westfries in Hoorn.

Naast de agenda en stukken leest u op deze pagina meer info over de stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken en over het indienen van moties:

Agenda ALV 29 juni 2022

 1. Opening
 2. Benoeming van de notulencommissie ALV 29 juni 2022
 3. Vaststelling notulen ALV 13 januari 2022 (pdf, 517kB)
 4. Mededelingen
 5. VNG Jaarverslag 2021:
 6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023:
 7. Uitwerking Regeerakkoord en de gevolgen voor gemeenten (pdf, 209kB), Resolutie 'Zekerheid over de structurele financiën' (nazending, pdf, 105kB)
 8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie (pdf, 103kB)
  Bijlage 1: samenvatting (pdf, 222kB)
  Bijlage 2: integraal document met afspraken (pdf, 257kB)
  Bijlage 3: overzicht financiële stromen (pdf, 131kB)
 9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (pdf, 275kB) (nazending)
 10. Verantwoording uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen (pdf, 449kB)
 11. Rondvraag/WVTTK
 12. Sluiting

Meer informatie

ingediende MOTIES/AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN VNG-bestuur

6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023

8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie

9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen

10. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen

Indienen amendementen en moties

Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl.

Amendementen kunnen tot uiterlijk 9 werkdagen voorafgaand aan de ALV worden ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk donderdag 16 juni bij het VNG-bureau moeten zijn ingediend.

Wij vragen u ook om moties uiterlijk donderdag 16 juni in te dienen. Dat stelt het bestuur in staat om de leden tijdig te informeren over de motie en het preadvies van het bestuur daarop. 

Stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken

Stemprocedure

Alleen in de zaal aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten kunnen aan de stemmingen deelnemen. 

Per gemeente is er 1 vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de gemeente uit te brengen. 

Alle gemeentesecretarissen ontvangen in de week van 13 juni per e-mail een machtigingsformulier voor de vertegenwoordiger van de gemeente. Wij vragen de gemeentesecretarissen om dit formulier aan de vertegenwoordiger van de gemeente te sturen. De vertegenwoordiger van de gemeente ontvangt op vertoon van het machtigingsformulier voorafgaand aan de ALV aan de stembalie een stemkastje en stemkaartje (met het aantal stemmen van de betreffende gemeente). Hiermee kan de vertegenwoordiger aan de stemmingen deelnemen. 

Inspreken tijdens ALV

Alleen fysiek aanwezige deelnemers kunnen in de ALV het woord vragen. Als u wilt inspreken, stellen wij het op prijs als u zich vooraf bij het VNG-bureau aanmeldt en aangeeft wat de strekking van uw betoog is. Dat stelt ons in de gelegenheid om een antwoord van het bestuur voor te bereiden. U kunt zich aanmelden via e-mail: motiealv@vng.nl. In de ALV krijgt u dan het woord bij het betreffende agendapunt. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd spontaan het woord vragen in de ALV.

Livestream ALV

De vergadering wordt live gestreamd zodat iedereen die niet fysiek bij de ALV aanwezig kan zijn de vergadering kan volgen via www.VNG.nl/ALV. Hiervoor is geen toegangscode nodig.