Tijdens de ALV hebben de leden met 99,54% ingestemd met de conceptafspraken die de VNG heeft gemaakt met rijk, IPO en UvW om de 49% CO2-reductie in 2030 te halen. Gemeenten benadrukken daarbij dat ze moeten kunnen beschikken over voldoende financiële middelen.

In de gesprekken met het rijk over de uitwerking van afspraken uit het Klimaatakkoord heeft de VNG vastgehouden aan de randvoorwaarden die de ALV ons in 2019 heeft meegegeven. De ALV heeft deze keer ingestemd met de volgende afspraken:

  • Het rijk komt nagenoeg volledig tegemoet aan het ROB-advies en stelt tot en met 2030 € 5.632 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringslasten van decentrale overheden. Tevens is in 2024 een herijking door het ROB voorzien.  
  • Het rijk spant zich in om de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) in 2024 in werking te laten treden. Minister Jetten is van plan publieke marktordening op te nemen in de WCW. Dit zou gemeenten de regierol geven die zij verlangen. Met de Wgiw krijgen gemeenten de aanwijsbevoegdheid om aardgaslevering door netbeheerders te beëindigen.  
  • Het rijk werkt, samen met de VNG en gemeenten, de begrippen betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit uit. 
  • Het rijk en de decentrale overheden spreken uit schouder aan schouder te staan bij de uitdagingen van de klimaatopgave. 
  • Naast overkoepelende afspraken zijn er ook sectorale afspraken gemaakt voor de 5 sectoren uit het Klimaatakkoord.  

Gemeenten stellen wel als voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor hun bredere financiële problematiek voor het jaar 2026 en verder. En zij verbinden zich met deze afspraken niet aan de verhoogde kabinetsambitie van 60% CO2- reductie. De gesprekken hierover worden nog gevoerd. 

Motie netwerkcapaciteit 

De leden stemden in met de motie van de gemeente Veldhoven over de schaarse capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met projecten die niet kunnen worden aangesloten. De VNG ziet de motie als steun in de rug voor haar inzet op dit thema.  

Motie financiering energietransitie 

De leden stemden ook in met de motie van de gemeente Zwijndrecht, die aangeeft dat subsidiemogelijkheden voor gemeenten vaak bestaan uit een tenderregeling. Hieraan meedoen doet een onevenredig beroep op de schaarse capaciteit van gemeenten, met een kleine kans van slagen. De VNG geeft bij het rijk nadrukkelijk aan dat gemeenten middelen moeten ontvangen via een evenredige verdeling, zodat iedere gemeente de benodigde middelen krijgt.  

Motie transities klimaat, energie, stikstof en wonen 

De leden stelden tot slot in met de motie van Terneuzen en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Zij kaarten aan dat de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energie, stikstof en wonen vragen om uitbreiding van personele capaciteit. Die is echter lastig te realiseren. Het bestuur heeft in zijn preadvies aangegeven hoe de VNG zich hiervoor inspant.

Meer informatie