Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Ze werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. De VNG ondersteunt gemeenten hierin, direct en via ondersteuningsprogramma’s zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (inclusief het Kennis- en Leerplatform), de Regionale Energie strategieën en het Expertise Centrum Warmte. Daarnaast voert de VNG gesprekken met het rijk over het op orde krijgen van de randvoorwaarden die van invloed zijn op de reikwijdte en het tempo waarin gemeenten het akkoord kunnen uitvoeren. Lees meer

Tijdlijn klimaatakkoord

Niet beschikbaar:
Gemeenten scharen zich in BALV achter KIimaatakkoord
Nieuws
29 november 2019
Deadline Transitievisies warmte
31 december 2021
Artikel
1 juli 2023
Herijking onderzoek uitvoeringslasten in eerste helft 2024 (advies ROB)
1 januari 2024
Tussentijds ijkmoment: RES 3.0
1 juli 2025
Doel: 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990, opwek 35 TWh duurzame energie op land
1 januari 2030
Doel: 95% minder CO2-uitstoot dan in 1990
1 januari 2050

Wat doet de VNG

Leonard Geluk licht de VNG-inzet voor de kabinetsformatie toe aan de hand van het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen tot en met 2021 een reële vergoeding. Dat moet natuurlijk ook gelden voor 2022 en verder. En in het kader van de interbestuurlijke verhoudingen is het van belang dat gemeenten de juiste bevoegdheden krijgen. 

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Uitvoeringslasten Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 onderzoek werd gedaan naar de lasten voor decentrale overheden om het Klimaatakkoord te kúnnen uitvoeren over de periode 2022-2030. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. De bevindingen zijn gepubliceerd op 25 januari 2021 en worden meegenomen in de gesprekken tussen de koepels en het nieuwe kabinet.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1103 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 om 13:51

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Hoe kunnen gemeenten op een kosteneffectieve manier hun eigen maatschappelijk vastgoed CO2-arm en aardgasvrij maken? In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed staat dit in hoofdlijnen beschreven. En in de video vertelt Paul Hofman hoe de gemeente Bronckhorst dit aanpakt. 

Duurzame Investeringsagenda

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven.

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven