Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Ze werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. De VNG ondersteunt gemeenten hierin, direct en via ondersteuningsprogramma’s zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (inclusief het Kennis- en Leerplatform), de Regionale Energie strategieën en het Expertise Centrum Warmte. Daarnaast voert de VNG gesprekken met het Rijk over het op orde krijgen van de randvoorwaarden die van invloed zijn op de reikwijdte en het tempo waarin gemeenten het akkoord kunnen uitvoeren. Lees meer

Stand van zaken

In 2020 richtte de VNG zich vooral op het ondersteunen van gemeenten in de uitvoering van het Klimaatakkoord in de volle breedte en het op orde krijgen van de randvoorwaarden. 

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Uitvoeringslasten Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 onderzoek wordt gedaan naar de lasten die decentrale overheden maken om het Klimaatakkoord te kúnnen uitvoeren over de periode 2022-2030. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. De bevindingen worden in december 2020 gepubliceerd en in 2021 meegenomen in de gesprekken tussen de koepels en het nieuwe kabinet.

Onderlinge verhoudingen

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. In een interactieve visualisatie krijgt u het overzicht hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden in de gebouwde omgeving. Elke laag in de visualisatie zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1110 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 januari 2021 om 16:24

Webinar gemeentelijke aanpak energietransitie bedrijventerreinen

4 gemeenten delen hun ervaringen. In Rotterdam zijn de resultaten van een aantal pilots vertaald naar een gestructureerde aanpak. In Stichtse Vecht was de transitievisie warmte aanleiding om bedrijventerreinen aardgasvrij te maken. Breda vertelt over haar duurzaamheidsprojecten, waaronder de ontwikkeling van een warmtenet. En Westland deelt haar visie op de verduurzaming van 25 bedrijfsterreinen. Bij alle aanpakken is samenwerking het sleutelwoord.

Duurzame Investeringsagenda

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven.

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Online congres Klimaatakkoord decentraal

Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord kwamen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk samen om ervaringen uit te wisselen, praktijkvoorbeelden te delen en inspiratie op te doen. Heeft u het congres of een bepaalde sessie gemist? Of wilt u graag een deel van het congres terugzien? Dat kan op de speciale naslagpagina.

Publicaties & Brieven