Het kabinet wil het tempo van het versterken en verbeteren van energie-infrastructuur versnellen. Dat staat in een vandaag verzonden Kamerbrief. De VNG pleit daarbij voor een integrale en slimme aanpak tussen energiesysteem, ruimtelijke ordening en de ondergrond.
De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.
Afgelopen week heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met een voorstel voor de herziening van de richtlijn 'Energieprestaties van gebouwen’. Het EP geeft aan dat het voorstel de uitstoot binnen Europa verlaagt. Bovendien creëert het akkoord banen, pakt het de energiearmoede aan en biedt het financiering...
Een herhaalde oproep om € 300 miljoen extra beschikbaar te stellen voor isolatie. En de waarschuwing dat gemeenten niet kunnen controleren of overal de cv-ketel is vervangen door een warmtepomp. Dat zijn 2 van de 8 punten die de VNG inbrengt voor het Kamerdebat klimaatakkoord gebouwde omgeving op 22 maart.
In het Tweede Kamerdebat over afbouw van de salderingsregeling voor kleingebruikers van zonnepanelen deed minister Jetten enkele handreikingen die volgens de VNG en andere partijen nog geen harde toezeggingen zijn. Daarom vragen we de Eerste Kamer op 14 maart in te gaan op deze punten.
Vanwege alle huidige en aankomende opgaven met ruimtelijke implicaties is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). De VNG onderschrijft deze oproep en vraagt tegelijkertijd om lokale beleidsvrijheid en afwegingsruimte voor gemeenten.
Netbeheerders moeten flink gaan investeren in uitbreiding van het laagspanningsnet, omdat dit het toenemend energiegebruik van inwoners en bedrijven nauwelijks meer aankan. De VNG roept gemeenten op ondersteuning te bieden bij de plaatsing van elektriciteitshuisjes en kabels die daarvoor noodzakelijk zijn.
In het Klimaatakkoord is afgesproken om energieloketten verder te uniformeren en standaardiseren. Daarom is de werkwijze van energieloketten onderzocht aan de hand van de handreiking kwaliteit energieloketten. De verbeterpunten hieruit worden meegenomen in een update van de handreiking.
Is er normering nodig om multifunctioneel zon op land te stimuleren, en zo ja, hoe moet zo’n normering worden geformuleerd? Om een beeld te krijgen van hoe gemeenten hier al mee bezig zijn, vraagt de VNG u mee te doen aan een onderzoek van EZK en BZK.
In het coalitieakkoord is voor 2023 tot en met 2030 € 5,38 miljard gereserveerd voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies voor klimaat- en energiebeleid. Voor de periode tot en met 2025 wordt hiervan € 1,04 miljard uitgekeerd. Gemeenten kunnen de uitkering tussen 3 en 28 april aanvragen bij RVO.