Op 17 december is de Energiewet in consultatie gegaan. De VNG zal een reactie sturen naar het Rijk. Voorafgaand worden de leden betrokken, onder meer via het forum en de meedenkgroepen. De consultatie loopt tot 11 februari.
'Kijk of er afspraken te maken zijn over de inhoudelijke kaders, ga na welke afspraken er zijn gemaakt over de procedurele kaders, zoek elkaar op en werk samen.' Dat zijn de adviezen van Marcel Boogers aan gemeenteraden als het gaat over de regionale energiestrategie (RES).
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 10 december gezamenlijk de kabinetsformatie, VNG-reactie consultatie normering werkgebonden personenmobiliteit, asbest en stikstof.
De VNG gaat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We nemen daarvoor het estafettestokje over van het Hoogheemraadschap Delfland. Met de CO2-Prestatieladder brengen we onze CO2-footprint in kaart en krijgen we inzicht in waar voor ons de meeste CO2-reductie valt te behalen.
Kantoren met een oppervlakte van 100 m2 of meer tenminste moeten van 2023 een geregistreerd energielabel C hebben. Voor toezicht en handhaving hierop is tot 2030 circa € 12,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten en gemandateerde Omgevingsdiensten.
De VNG heeft een rekenmodel laten ontwikkelen waarmee gemeenten eenvoudig de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen berekenen. Het model is vandaag gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres over gemeentefinanciën.
Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met vervuiling van gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Om deze vervuiling tegen te gaan is een overzichtsrapport opgesteld, dat gemeenten handvatten biedt om maatregelen te nemen.
Met de Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed ondersteunt de RVO gemeenten met het verduurzamen van hun bestaande vastgoedportefeuille. De leidraad bestaat uit een stappenplan en praktijkvoorbeelden.
De VNG heeft een tool laten ontwikkelen waarmee u voor uw gemeente de milieu-impact kunt bepalen van de verschillende manieren om om te gaan met ongeadresseerd drukwerk. Die informatie helpt bij de beslissing om al dan niet over te gaan van een nee/ja- of nee/nee-sticker naar een ja/ja-sticker.
Om de voortgang en knelpunten bij het opstellen van een Transitievisie Warmte te inventariseren hebben de VNG en het Rijk een tool ontwikkeld waarin gemeenten dit kunnen rapporteren. De VNG roept alle gemeenten op (dus ook als u de TvW al heeft vastgesteld) uiterlijk 30 december de rapportage in te vullen.