Hoe verlopen de gesprekken met het nieuwe kabinet? Wat hebben we na de valse start van het kabinet bereikt en waarover zijn we nog in onderhandeling? Een korte weergave.

Een volledige stand van zaken vindt u in de bijlage bij de ledenbrief van 1 juni en in de nazending van 20 juni.

Bezuiniging €511 miljoen jeugd voor rijk

Het eerste halfjaar van 2022 heeft op een aantal dossiers duidelijkheid gebracht. We gaan vanaf juli weer in gesprek over de hervormingsagenda Jeugd en de extra bezuiniging van € 511 miljoen is voor rekening en risico rijk. Daarnaast laat de voorjaarsnota over 2022-2025 fors hogere accressen zien. Wat nog ontbreekt voor gemeenten zijn structureel gezonde financiën, ook vanaf 2026.

Financieel ravijn vanaf 2026

Het kabinet kondigt in het coalitieakkoord een nieuwe financieringssystematiek aan. Dit betekent vanaf 2026 een financieel ravijn van vele miljarden voor gemeenten. De VNG kan zich niet voorstellen dat het kabinet gemeenten in de kou laat staan. Gemeenten kunnen dan namelijk (nu al) niet meer bijdragen aan de ambities voor de grote maatschappelijke opgaven uit het coalitieakkoord.

Voorjaarsnota brengt geen duidelijkheid

Ook de voorjaarsnota van het kabinet geeft geen duidelijkheid over de financiën voor gemeenten voor 2026 en verder. De fondsbeheerders hebben in april een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Die kijkt naar de (financiële) situatie van gemeenten en provincies. Haar conceptrapport is onlangs aangeboden aan de fondsbeheerders maar heeft nog niet tot een besluit van het kabinet geleid.

Nog geen oplossing

Hier hebben we het afgelopen halfjaar veel en intensief over gesproken met het kabinet, maar we constateren dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid. Daarom ligt er op de ALV de resolutie Zekerheid over structurele financiën voor.

Meer informatie