De gesprekken met het kabinet over de zekerheid over structurele financiën vanaf 2026 hebben nog niet tot een oplossing geleid. Vandaag stemde de ALV in met een resolutie waarin we richting het kabinet om duidelijkheid vragen: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op Prinsjesdag. 

Het mag duidelijk zijn: gemeenten werken alleen mee aan de maatschappelijke opgaven als het financieel ravijn is opgelost. Het is nu nodig om op korte termijn met het kabinet te overleggen over de gezamenlijke aanpak. 

Resolutie

Tijdens de ALV diende Paul Depla (burgemeester Breda) namens de G40 een amendement in op de resolutie die werd voorgesteld door het VNG-bestuur. Dit amendement bevat een aanscherping van de resolutie en is aangenomen door de ALV. Daarmee is onze inzet in het kort:

  1. Rijk en de decentrale overheden pakken de grote maatschappelijke opgaven samen aan.
  2. Het is noodzakelijk om op korte termijn en in ieder geval nog vóór Prinsjesdag te overleggen met het kabinet over deze gezamenlijke aanpak. In dit overleg kunnen uitsluitend afspraken gemaakt worden over de rol van gemeenten over de maatschappelijke opgaven als door het kabinet wordt toegezegd dat het ravijn van 2026 en de jaren daarna wordt gedicht. 
  3. Er moet uiterlijk op Prinsjesdag voor gemeenten duidelijkheid zijn over hun financiële ruimte vanaf  2026
  4. Gemeenten kunnen alleen langjarig bijdragen aan iedere door het kabinet geïnitieerde ambitie voor de maatschappelijke opgaven, als gemeenten daar financieel toe in staat worden gesteld 
  5. Als het kabinet richting gemeenten uitspreekt dat ze gemeenten adequaat zal financieren voor alle gemeentelijke taken (inclusief alle medebewindstaken), gemeenten bereid zijn om met het kabinet in gesprek te gaan over de in het coalitieakkoord beschreven ambitie van de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
  6. De VNG zal met het IPO in gesprek gaan over een gezamenlijke strategie voor verwerking in de komende meerjarenbegroting.

Meer informatie