Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen. De VNG maakt zich sterk voor voldoende financiële middelen voor gemeenten en de vrijheid om deze naar eigen inzicht aan te wenden teneinde de rol als zelfstandige overheid adequaat te kunnen spelen.

Herziening Financiële Verhouding

Momenteel vindt er een herziening van de verdeling van het gemeentefonds plaats. Deze herziening is gericht op invoering van een nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1297 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 oktober 2021 om 12:49

Hoe zit het met de financiën van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Commissie Financiën

De commissie Financiën houdt zich bezig met de thema's bestuurlijk overleg, financiële verhoudingen, financieel beheer, Lokale belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Podcast VNG Praat Mee over opschalingskorting

Opschalingskorting, voor dit punt vraagt de VNG al jaren aandacht. Ingevoerd door het vorige kabinet, met het idee dat het opschalen (samengaan) van gemeenten veel voordelen oplevert. In de praktijk liep het anders. In onze podcast praat Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden, u binnen 15 minuten bij over dit onderwerp. Hij deed onder andere onderzoek naar herindelingen bij gemeenten. Waarom leidt opschalen niet tot korting? Waarom zijn de financiële gevolgen voor alle gemeenten groot? En denkt hij dat de landelijke politiek voornemens is de opschalingskorting af te schaffen?

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gezonde gemeentelijke financiën zijn noodzakelijk voor een sterk lokaal bestuur, Global Goal 16. Samenwerking tussen gemeenten en rijk en andere overheidsinstanties is daarbij belangrijk. Global Goal 17 gaat over partnerschappen en samenwerking.