Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.  De VNG maakt zich sterk voor voldoende financiële middelen voor gemeenten en de vrijheid om deze naar eigen inzicht aan te wenden teneinde de rol als zelfstandige overheid adequaat te kunnen spelen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De financiën van gemeenten structureel op orde brengen is de grootste prioriteit voor gemeenten en daarmee de VNG. Het herstellen van de financiële positie van gemeenten is nodig om verder te kunnen op andere terreinen. De VNG zet zich in om met het kabinet afspraken te maken over structurele gemeentefinanciën. Ook pleiten we voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Verder moet in 2023 de herijking van het gemeentefonds zijn afgerond, zodat gemeenten zekerheid hebben over hun financiële positie.

GEVOLGEN REGEERAKKOORD VOOR GEMEENTEFINANCIËN

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom is het voor gemeenten extra belangrijk om te weten waar ze financieel aan toe zijn. Daarom bespreekt VNG-directeur Leonard Geluk in deze video de gevolgen van het regeerakkoord voor gemeentefinanciën, zowel op de korte als lange termijn.

Webinarreeks gemeentefinanciën en -belastingen

Wat speelt er op het gebied van gemeentefinanciën? Hoe werkt het gemeentefonds eigenlijk? Hoe zitten de gemeentelijke belastingen en heffingen in elkaar? Over deze en nog veel meer financiële onderwerpen organiseert het Team Financiën van de VNG van september tot december 2022 een reeks webinars.

Gemeentelijk belastinggebied

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1680 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 4 december 2022 om 16:18

Hoe zit het met de financiën van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Commissie Financiën

De commissie Financiën houdt zich bezig met de thema's bestuurlijk overleg, financiële verhoudingen, financieel beheer, Lokale belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ).