Nieuws
De VNG, IPO en UVW hebben nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Doel van de afspraken is bijdragen aan stabiele financiële verhoudingen en aan de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.
Zoals gebruikelijk publiceert COELO volgend jaar de Atlas van de lokale lasten. Dit is hét jaarlijkse overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke en andere decentrale belastingen. Om de Atlas samen te stellen stuurt COELO alle gemeenten een vragenlijst.
De VNG brengt elk jaar op basis van de openbare cijfers IV-3 van de jaarrekeningen de financiële conditie van gemeenten in beeld. Op enkele gemeenten na is de financiële conditie van gemeenten in 2022 voldoende tot goed. Investeringen blijven echter nog steeds achter.
Het kabinet heeft bepaald dat gemeenten SPUK-gelden bestemd voor de IZA-doelen in 2023 niet mogen meenemen naar volgend jaar. Maar de VNG krijgt signalen dat gemeenten het risico lopen dat ze dit jaar niet meer al het geld kunnen besteden. Voor ons reden om de kwestie opnieuw aan te kaarten bij het kabinet.
De Tweede Kamer debatteerde op 17 oktober met minister De Jonge over de begroting van het ministerie van BZK, waar ook het gemeentefonds onder valt. Bij de stemmingen op 24 oktober bleek een meerderheid 2 moties hierover te steunen.
Hoe kan het lokale bestuur een sterke overheidslaag zijn en blijven? Om die vraag draait het Tweede Kamerdebat Versterking lokaal bestuur, dinsdag 24 oktober. Over deze kwestie heeft VNG de afgelopen periode meerdere keren haar zorgen geuit. Zowel de financiële als bestuurlijke verhoudingen zijn geschaad.
Om onze wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren is een goede financi ë le uitgangspositie voor gemeenten en provincies noodzakelijk. In een position paper vragen de VNG en het IPO aandacht voor 4 punten die de financiële situatie moeten verbeteren.
Met het onderzoek Grip op Geld wil de Universiteit Utrecht meer te weten komen over de totstandkoming van de gemeentebegroting. Hoe gaan bestuurders en ambtenaren om met financiële ruimte en krapte, welke overwegingen hanteren zij daarbij? Als u bij een gemeente werkt, bent u van harte welkom om mee te doen.