Hoewel het economisch nog voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van € 197 naar € 767 miljoen in 2019. Dit blijkt uit de onbewerkte IV3-cijfers die het CBS op 24 juli heeft gepubliceerd.
De ex-post uitname Wlz op basis van wegvallende kosten bij centrumgemeenten is een stap dichterbij. De VNG, BZK en VWS maakten in een bestuurlijk overleg op 9 juli een belangrijke afspraak over deze uitname uit het gemeentefonds in verband met de uitstroom van mensen uit beschermd wonen naar de Wlz.
De VNG liet onderzoeksbureau AEF ramingen maken naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. De uitkomsten kunnen we nu bekend maken.
Gemeenten hebben 2 juli bij de Tweede Kamer aandacht gevestigd op de financiële tekorten in gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners. Ook via filmpjes en brieven lieten ze weten dat 'het water ons aan de lippen staat.'
Het ministerie van BZK heeft op 29 juni alle gemeenten per brief geïnformeerd over de verdeling van de eerste tranche uit het compensatiepakket van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het pakket waarvan in de meicirculaire de hoofdlijnen al bekend werden.
Gemeenten hebben structureel meer geld nodig voor het voortbestaan van bibliotheken, zwembaden en verenigingen stelt de provincie Zuid-Holland in en brief aan het kabinet. Niet eerder nam een provincie als financieel toezichthouder zo stelling in het debat over de geldproblemen bij gemeenten.
Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de Jeugdhulp en een aantal nieuwe taken in de Wmo. In dit bericht wordt informatie gegeven die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van indexatieafspraken met aanbieders voor Jeugdhulp en Wmo ondersteuning.
De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli aanstaande.
Staatssecretaris Van Ark informeerde de Tweede Kamer over een aantal onderzoeken met betrekking tot de Participatiewet, waaronder de Wsw-thermometer. Daaruit blijkt opnieuw dat de efficiencykorting van € 3.000 per Sw-plek onhaalbaar is. Het kabinet komt ook nu niet met een passende oplossing.
Gemeenten en Rijk spraken tijdens een bestuurlijk overleg op 11 mei af om het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) verder uit te werken. Dit naar aanleiding van de eerder gemaakte afspraken over het opvolgen van het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG (ingesteld door de VNG).