De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen dit jaar € 18 meer, eigenaar-bewoners € 30. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van 139 procent van de rijksbelasting in 2019 doorberekenen.
Om schommelingen van het accres door een ander ‘volume’ van de rijksuitgaven te dempen wijst het kabinet de optie die de VNG voorstelde, af. Vooralsnog neemt het kabinet geen aanvullende maatregel om de schommelingen van het geraamde accres te dempen.
Veel gemeenten hebben de afgelopen periode hun onvrede geuit over tekorten aan middelen. Dit komt door onder andere de opschalingskorting van 975 miljoen euro, de hoge lasten van jeugd- en zorgtaken, het tekort aan budget daarvoor, en de neerwaartse aanpassingen van het accres gemeentefonds.
De VNG-commissie Financiën kwam 10 december bijeen. Op de agenda stond onder andere de herijking verdeling gemeentefonds en de normeringssystematiek.
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister De Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing.
Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.
Op het congres VNG-gemeentefinanciën in Apeldoorn werd in de deelsessie 'De financiële conditie in een oogopslag' de actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen belicht.
In 2018 stegen de kosten in het sociaal domein met 4,2% ten opzichte van 2017. Die stijging is ongeveer gelijk aan stijging van de gemeentelijke uitgaven. Lagere kosten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen remden de stijging van de lasten in het sociaal domein.
Het laatste bericht over de stand van zaken over de rechtmatigheidsverantwoording was van voorjaar 2019. Met dit bericht praten we u bij over de huidige stand van zaken.
Nagenoeg alle gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen zij in de eigen organisatie kijken naar mogelijke oorzaken en ingrepen. Ruim 50 gemeenten meldden zich aan bij de VNG-visitatiecommissie die hen daarbij helpt.