Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.
Op het congres VNG-gemeentefinanciën in Apeldoorn werd in de deelsessie 'De financiële conditie in een oogopslag' de actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen belicht.
In 2018 stegen de kosten in het sociaal domein met 4,2% ten opzichte van 2017. Die stijging is ongeveer gelijk aan stijging van de gemeentelijke uitgaven. Lagere kosten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen remden de stijging van de lasten in het sociaal domein.
Het laatste bericht over de stand van zaken over de rechtmatigheidsverantwoording was van voorjaar 2019. Met dit bericht praten we u bij over de huidige stand van zaken.
Nagenoeg alle gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen zij in de eigen organisatie kijken naar mogelijke oorzaken en ingrepen. Ruim 50 gemeenten meldden zich aan bij de VNG-visitatiecommissie die hen daarbij helpt.
De VNG gaat in haar reactie in op de voorlopige bevindingen van de commissie toekomst accountancysector. De bredere VNG zienswijze is terug te vinden in het eerder gepubliceerde position paper 'publiek geld, publieke controle'.
Bij de behandeling van de begroting van BZK was veel aandacht voor de tekorten van gemeenten. Bij de behandeling is de motie Van der Graaf en Van der Molen (35 300 VII nr.30) aangenomen.
De Wlz staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. We informeerden gemeenten deze week per mail over de afspraken en het proces rond deze uitname.
Het kabinet heeft voor 2019 en 2020 € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio’s. Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de publiek-private samenwerking gericht op arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
Er komt een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. De onderzoeken die moeten leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn in maart 2019 gestart.