Op dinsdag 28 mei is de nieuwe meicirculaire van het gemeentefonds verschenen. Met deze Meicirculaire gemeentefonds 2024 worden gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen van het gemeentefonds naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024 van het rijk. De VNG vat het voor u samen.

Het gemeentefonds kent een algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen (waaronder ook integratie-uitkeringen). De algemene uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd. Die indexatie bestaat uit het accres, waaronder ook aanvullende niet-taakgebonden kortingen en toevoegingen aan de algemene uitkering. Het accres exclusief deze kortingen en toevoegingen is te splitsen in een volume-accres en een prijs-accres die volgens een methodiek worden berekend. Door taakmutaties vinden wijzigingen van de algemene uitkering plaats.

Aanpassingen indexatie algemene uitkering

Met de Voorjaarsnota 2024 is de indexatie van de algemene uitkering om 2 redenen aangepast. Ten eerste heeft de reguliere verwerking van nieuwe ramingen uit het Centraal Economisch Plan 2024 plaatsgevonden. Dit betreft vooral mutaties van de indexatie voor het opvangen van prijsontwikkelingen, waaronder ook die van de lonen. De prijs-accressen zijn erdoor gewijzigd. Ten tweede zijn tijdens de besluitvorming over de voorjaarsnota van het rijk afspraken gemaakt, waardoor de methode waarmee de algemene uitkering jaarlijks wordt geïndexeerd, is gewijzigd. Hierdoor zijn zowel de prijsaccressen als de volume-accressen gewijzigd.

Lees verder