In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat authenticatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen. Dit erkende authenticatiemiddel moet door organisaties in het publieke domein verplicht worden geaccepteerd. Dit betekent dat publieke dienstverleners, waaronder gemeenten, meerdere authenticatiemiddelen moeten gaan accepteren. Daarnaast zijn publieke dienstverleners, in verband met de eIDAS-verordening, ook verplicht om (erkende) inlogmiddelen uit andere Europese lidstaten te accepteren.

Verschillende dienstverleners, waaronder de VNG, hebben bij het ministerie van BZK aangegeven ontzorgd te willen worden in deze aansluitverplichting door alle toegelaten middelen te ontsluiten via:

  • 1 contract
  • 1 aanspreekpunt
  • 1 factuur
  • 1 koppelvlak (met de routeringsvoorziening)

Hiervoor kan een routeringsvoorziening ingezet worden.

Mogelijke ontwikkelingen routeringsvoorziening

BZK onderzoekt een aantal mogelijkheden:

  • De ToegangsVerleningsService (TVS) (digitaleoverheid.nl): voor organisaties in de zorg, zoals ziekenhuizen en apotheken. Gemeenten kunnen hier (vooralsnog) niet op aansluiten.
  • De Routeringsvoorziening van Logius: de eerste versie was in productie, maar bood alleen de ontsluiting van DigiD en eIDAS (voor EU-inwoners met een BSN in Nederland). Deze mogelijkheid tot routeringsvoorziening is inmiddels komen te vervallen.
  • De eHerkenningsmakelaar: het gebruik hiervan als routeringsvoorziening voor alle toegestane middelen in de Wet digitale overheid en de machtigingsvoorziening is momenteel nog slechts een beleidsvoorstel, er zijn nog geen nadere afspraken gemaakt. Vanuit de VNG zijn in het kort de voor- en nadelen van deze oplossing (pdf, 55 kB) geduid als input voor het beleidstraject.

De VNG spoort BZK met regelmaat aan om duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de gevraagde ontzorgingsfunctie. 

Daarnaast kunnen overheidsorganisaties, waaronder gemeenten, ervoor kiezen om een leverancier te contracteren die onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf een voorziening inricht of aanbiedt. 

Pilot met routeringsvoorziening Logius

In de eerste helft van 2019 heeft een pilot met 4 gemeenten plaatsgevonden. In deze pilot hebben deze gemeenten een aansluiting gerealiseerd met een proefversie van de routeringsvoorziening van Logius. In de pilot is met name de technische werking van de routeringsvoorziening beproefd. Gemeenten hebben daarnaast input geleverd op het schermverloop dat was ingericht door Logius. De proefversie van de routeringsvoorziening bood op dat moment alleen de functionaliteit voor DigiD en op een later moment in de pilot ook eIDAS (voor EU-inwoners met een BSN in Nederland). 

LET OP: Over de technische specificaties, aansluitmogelijkheden en kosten is geen duidelijkheid gekomen en deze optie tot routeringsvoorziening lijkt inmiddels van de baan. 

Programma van eisen routeringsvoorziening

De VNG heeft in 2018 met een aantal gemeenten en softwareleveranciers de wensen en eisen van gemeenten voor een routeringsvoorziening (pdf, 1,4 MB) opgehaald.