Inwoners, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand (digitaal) te machtigen in hun relatie met de overheid. Iemand anders machtigen is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dit wil uitbesteden aan iemand met meer inhoudelijke expertise.

DigiD Machtigen

DigiD Machtigen is een voorziening die al langer beschikbaar is voor het registreren van machtigingen voor digitale dienstverlening. Op dit moment wordt er gewerkt aan een breder inzetbare machtigingsvoorziening om het machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk aan te bieden. Ook meerdere bevoegdheidsrelaties moeten het kunnen gebruiken; wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) moeten straks digitaal zaken met de overheid kunnen doen voor minderjarige kinderen of namens hun cliënten.

Relatie met de Wet digitale overheid (Wdo)

In de Wet digitale overheid wordt geregeld dat de minister van BZK zorgt voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Hieronder valt de infrastructuur die het mogelijk maakt een elektronische verklaring af te geven waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon/onderneming/rechtspersoon gemachtigd is namens een andere natuurlijke persoon/onderneming/rechtspersoon op te treden bij de toegang tot en gebruikmaking van elektronische dienstverlening. Met andere woorden: een machtigingsvoorziening. 

Er geldt in de Wdo voor bestuursorganen, waaronder ook gemeenten, een acceptatieplicht voor een verklaring/machtiging die is afgegeven door de machtigingsvoorziening. Gemeenten moeten voor hun elektronische dienstverlening aan natuurlijke personen –voor wie authenticatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog vereist is – minimaal  gebruikmaken van deze machtigingsvoorziening. Verder regelt de Wdo dat de dienstverlener (de gemeente) het betrouwbaarheidsniveau van een machtiging bepaalt.