Op woensdag 13 maart 2019 zijn de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord door het CPB en het PBL bekendgemaakt. Wat betekent de uitkomst van de doorrekeningen voor de Regionale Energiestrategie?

Planning verruimen

Het hoge tempo waarin de afspraken in de RES concreet moeten worden, staat op gespannen voet met een goede ruimtelijke aanpak, het benodigde maatschappelijk draagvlak en infrastructurele aanpassingen. Dit sluit aan op de randvoorwaarde van de VNG: het moet haalbaal en betaalbaar zijn voor inwoners, maar ook voor gemeenten. Daar komt nog bij dat raden ook willen besluiten over concept-RES. Dat kost ongeveer 12-20 weken.

Bijdrage zonnepanelen meenemen in regiodoel

Voor het creëren van draagvlak in regio’s kan het helpen om de bijdrage van zonnepanelen op daken volledig mee te mogen tellen binnen de regionale opgave. Daardoor worden regio’s beperkt in hun afweging hoe het doel voor hernieuwbare elektriciteitsproductie op land ingevuld zou kunnen worden. Dit zou ondervangen kunnen worden door het regiodoel te herformuleren, zodanig dat kleinschalig zon-pv ook kan meetellen.

In dat geval zou wel het gezamenlijke doel van 35 TWh moeten worden verhoogd met een aandeel voor kleinschalig zon op dak.

Juridische status van de RES

De RES op zich heeft geen juridische status en moet worden opgenomen in de Omgevingsvisies. Beide instrumentariums zijn nog in ontwikkeling. De Omgevingswet treedt pas in 2021 in werking. Daarnaast zijn Rijk, provincies en gemeenten al met beide aan de slag. Ze maken daarvoor nu al Omgevingsvisies en -plannen waarmee een brede belangenafweging wordt gemaakt van plannen rond ruimte en milieu en ontwikkelen in regionaal verband regionale energiestrategieën (RES) waarin zij plannen maken om de energietransitie mede vorm te geven.

Onduidelijk is nog hoe het ruimtelijke belang van de plannen uit deze RES meeweegt bij afweging ten behoeve van de Omgevingsvisies en wat dat weer betekent voor mate waarin de klimaatdoelen kunnen worden bereikt.

Vervolg

De eerste twee punten komen terug op de sectortafel elektriciteit.