Als overheden moeten we onze krachten bundelen om van de energietransitie een succes te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe samenwerking met de maatschappij.

Niet vanuit een taakstelling opgelegd door het Rijk, maar door te komen met een meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkend integrale regionale energie strategieën (RES). De besluitvorming over deze strategieën vindt plaats via het Omgevingsbeleid van Rijk, provincies en gemeenten. Op deze manier behouden de decentrale overheden de eigen beleidsruimte.

Gevolgen inzet RES

Het inzetten van RES zorgt voor draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners (burgers, bedrijven, groene partijen, netbeheerders) in de regio. Daarnaast stroomlijnen en oplijnen de ambities van overheden onderling door deze inzet. Daarmee kiest de overheid expliciet voor bottom-up als wel een uitvoeringsstrategie waarbij de afzonderlijke overheden hun eigen afwegingsruimte behouden en decentrale overheden zelf integrale afwegingen kunnen maken en beleidsterreinen kunnen verbinden (zoals mobiliteit, participatie, maatschappelijk vastgoed). Bij deze wens voor eigen afwegingsruimte hoort ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Daarover moeten goede (escalatie) afspraken gemaakt worden.

Wat is een RES?

Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met de volgende functies:

 1. Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking.
 2. Bouwstenen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere instrumenten uit Omgevingswet). Via de RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke inpassing van de duurzame energieopwekking en de energie infrastructuur worden voorbereid in goed overleg met alle maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de regio.
 3. Organiseren van interactie en samenhang tussen regionale structuren onderling is essentieel en randvoorwaardelijk. Regio’s gaan graag zo integraal mogelijk te werk, tússen en samen met alle 5 de sectoren, en hiertoe biedt het RES proces ruimte. Deze structuren houden daarom een brede blik. Dat wil zeggen, open oog voor de interactie met andere sectoren en gerelateerde maatschappelijke opgaven zoals die zijn opgenomen in het IBP: klimaatadaptatie, circulaire economie, de woningbouwopgave en vitaal platteland. Besluitvorming over deze samenhangende strategieën vindt in onderlinge afweging plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en nationale Omgevingsvisies en -Plannen. Uitgaande van de sectorale verdeling van het Klimaatakkoord gaat het in de regio om onderstaande structuren:
  o Elektriciteit en Gebouwde Omgeving: RES
  o Industrie: industriële clusters
  o Mobiliteit: MIRT/ Beter Benutten
  o Landbouw & Landgebruik : Gebiedscommissies
 4. Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio.

Factsheet Zon-pv en wind op land

Aan het Nationaal Programma RES is gevraagd om een feitelijk en transparant beeld te schetsen over de volgende vragen:

 • De landelijke opgave aan grootschalige hernieuwbare opwek van elektriciteit met wind en zon is 35 TerraWattuur (TWh) voor 2030. Welk deel van die opgave is nu al gerealiseerd?
 • Uitgaand van de nu bekende plannen die in de pijplijn zitten tot 2030: hoeveel TWh gaat er dan naar alle waarschijnlijkheid nog bij komen?

De uitwerking staat in de factsheet Zon-pv en wind op land

Wat zijn de regio's?

(Klik om te vergroten)