VNG Magazine nummer 3, 4 maart 2022

Tekst: VNG
 

Urgentie in bouwstenen voor beter bestuur

De VNG onderschrijft volledig de urgentie en noodzaak tot het verbeteren van de interbestuurlijke en financiële verhoudingen die spreken uit de ‘Bouwstenen beleidskader openbaar bestuur’, die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer stuurde.

Reactie van bestuurslid Theo Weterings
In het rapport Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur beschrijft emeritus hoogleraar Douwe Jan Elzinga aanbevelingen voor meer consistentie en regie in het openbaar bestuur. De aanbevelingen moeten goede interbestuurlijke verhoudingen en een sterk binnenlands bestuur creëren. Het rapport bouwt voort op rapporten van onder meer de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad van State. ‘We zien de bouwstenen als ondersteuning van ons initiatief voor een Wet op het decentraal bestuur,’ zegt bestuurslid Theo Weterings van de VNG. ‘Ook nu weer wordt zowel empirisch als staatkundig de noodzaak tot fundamentele verbetering onderbouwd van hoe overheden samenwerken in Nederland. Er moeten nu echt stappen worden gezet in de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. We gaan dan ook graag het gesprek aan met de minister.’

Meer consensus
Er lijkt steeds meer een inhoudelijke consensus te komen over belangrijke aspecten van hoe de noodzakelijke verbetering in de verhouding tussen overheden vorm moet krijgen. Het conceptbeleidskader dat aan de Kamer is verzonden, biedt meerwaarde omdat het voortbouwt op recente andere adviezen, dat combineert met een stevige staatkundige fundering en richting geeft. Het beleidskader biedt goede handvatten en mogelijkheden om die juridische borging verder vorm te geven.

In gesprek
In de rapporten staan onderwerpen die nadere uitwerking, discussie en onderzoek vragen. Ook bij gemeenten zijn er nog vragen over bijvoorbeeld verbetering van de regionale samenwerking, welke arrangementen daar dan het beste bij passen en hoe de democratische legitimiteit kan worden vergroot. Over de criteria voor taaktoedeling, de herziening van financiële arrangementen, het regionaal bestuur en vormen van conflictbeslechting gaan we graag verder in gesprek met onze achterban, het ministerie, het IPO en de Unie van Waterschappen.

Campagne SDG Nederland voor duurzame collegeakkoorden

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek roept SDG Nederland inwoners en vervolgens raadsleden op te stemmen voor een duurzaam collegeakkoord. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de Global Goals (of Sustainable Development Goals). Deze zeventien doelen helpen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Wilt u meer lezen over wat uw gemeente kan doen om aan de slag te gaan met de Global Goals? Meer informatie vindt u in de handreikingen op Global Goals voor Gemeenten.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging