VNG Magazine nummer 14, 24 september 2021

Tekst: VNG

Terugblik op de VNG-bestuursvergadering van 16 september 2021

De voorzitter opent de vergadering met het welkom heten van twee nieuwe (tijdelijke) bestuursleden: Ojanne de Vries-Chang (raadslid in Heerenveen) en Ed Anker (wethouder in Zwolle). Ed Anker is tevens de nieuwe voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM). Ook feliciteert de voorzitter bestuurslid Franc Weerwind, die door zijn gemeenteraad is voorgedragen voor een tweede termijn als burgemeester van Almere.

Actualiteiten
Het bestuur bespreekt de stand van zaken van de herijking van het Gemeentefonds. De voorzitter van de commissie Financiën, Victor Everhardt, geeft aan dat het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in oktober wordt verwacht, waarna de consultatie onder gemeenten kan starten. Ook heeft de VNG op maandag 6 september deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv).

Lot van Hooijdonk, voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM), meldt dat het demissionaire kabinet naar verwachting in de begroting 2022 (eenmalig) extra geld vrijmaakt voor de inzet van gemeenten voor het Klimaatakkoord. Dit betekent dat de personele inzet bij gemeenten voor het Klimaatakkoord op de korte termijn niet in gevaar komt. Overigens moeten er nog steeds afspraken met het rijk gemaakt worden over de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord die de komende jaren hoog oplopen.

Bestuurdersdag en (B)ALV op vrijdag 26 november in Nieuwegein
Op vrijdag 26 november organiseert de VNG de jaarlijkse Bestuurdersdag met aansluitend de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Bestuurdersdag is deels online te volgen en de ALV geheel. Uiteraard vindt de fysieke bijeenkomst plaats met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Op vrijdag 29 oktober worden de ALV-stukken naar de leden verzonden.

Verhoogde asielinstroom
Theo Weterings, commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid, praat het bestuur bij over de stand van zaken met betrekking tot de verhoogde instroom van asielzoekers (zie ook pagina 14). Er wordt over deze problematiek een landelijke regietafel voorbereid. De doorstroming van statushouders vanuit de COA-locaties is een belangrijk onderwerp, waaraan door alle gemeentebesturen en door de provinciale regietafels hard wordt gewerkt.

College van Arbeidszaken
Bestuurslid Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, praat het bestuur bij over de stand van zaken van de cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren. Het bestuur stemt in met de uitkomst van de ledenraadpleging over de Cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025.

Verder wordt de notitie Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen – Positionering van de functie Griffier binnen de lokale democratie besproken. De notitie is opgesteld onder aanvoering van bestuursleden Robbert Lievense (commissievoorzitter Raadsleden en Griffiers) en Ton Heerts (voorzitter College voor Arbeidszaken), op basis van het advies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het bestuur is blij met het advies en de waardering voor de rol en positie van de griffier. Het advies zal aan de gemeenten worden aangeboden ten behoeve van de werkgeverscommissies. Ten slotte stemt het bestuur in met de VNG Position Paper klimaatadaptieve gemeenten die door Ed Anker, voorzitter commissie RWM, wordt ingebracht.

Hervormingsagenda Jeugd

Samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals stelt de VNG op dit moment de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. De agenda is onderdeel van de financiële afspraken die de VNG op 2 juni 2021 met het rijk heeft gemaakt over de jeugdzorg. De Hervormingsagenda Jeugd heeft een transformatiedoelstelling en moet leiden tot een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt.

In de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat gemeenten in 2022 € 1,3 miljard extra krijgen voor de jeugdzorgtekorten. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt om aan de slag te gaan met maatregelen in 2022 die tot een verbetering en besparing kunnen leiden. Begin 2022 moet de agenda klaar zijn. In september 2021 brengen we de belangrijkste inhoudelijke thema’s in kaart.
Meer informatie vindt u op vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging