Locatie en tijd

  • Vrijdag 1 december, van 13.00 tot 15.00 uur
  • Beatrix Theater in Utrecht

Vragen over overdragen stemkaart

De VNG krijgt vragen over de overdraagbaarheid van de stemkaart. Op grond van de statuten wijst een gemeente die aan de stemmingen op de ALV wil deelnemen daartoe een vertegenwoordiger aan. Alleen een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de raad, de secretaris of de griffier van de eigen gemeente kan als vertegenwoordiger worden aangewezen. De stemkaart kan dus niet aan een vertegenwoordiger van een andere gemeente worden overgedragen. Wel kan de stemkaart binnen de eigen gemeente worden overgedragen aan een andere vertegenwoordiger uit een van de vijf doelgroepen. Onze excuses voor eventuele verwarring door de tekst op de stemkaart.

Inspreken op de ALV

Wilt u inspreken op de ALV? Dan is het fijn als u dat tijdig aan ons doorgeeft (bij voorkeur uiterlijk woensdag 30 november via motiealv@vng.nl) zodat wij een reactie vanuit het VNG bestuur kunnen voorbereiden. Vanzelfsprekend kunt u ook spontaan het woord vragen tijdens de ALV.

Indienen amendementen en moties

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Benoeming van de notulencommissie Najaars ALV 1 december 2023
4. Vaststelling notulen ALV 14 juni 2023 (PDF, 610kB)
5. VNG Jaarplan 2024, inclusief GGU-begroting (PDF, 5MB), Aanbiedingsdocument (PDF, 116kB)

Het Jaarplan wordt ter kennisneming aan de leden voorgelegd.

6. "Verenigingsstrategie 2030: Van papier naar praktijk" (PDF, 230kB)

De hoofdlijnennotitie geeft een stand van zaken op onder meer de omkeringsthema’s en blikt vooruit op de initiatieven in de komende periode.

Nazending:

Een mededeling over de uitwerking van de aangekondigde pilot om de leden intensiever te betrekken bij de besluitvorming van de VNG (PDF, 111kB)

 

7. "Kaders VNG-inzet kabinetsformatie" (concept-resolutie) (PDF, 431kB)

Nazending:

Definitieve tekst resolutie “VNG-inzet richting nieuw kabinet: gebruik de kracht van lokaal bestuur” (PDF, 93kB)

De geactualiseerde toelichting op de resolutie “Formerende partijen: gebruik de kracht van lokaal bestuur” (PDF, 139kB)

 

8. Andere actuele inhoudelijke onderwerpen

a. Aanscherping randvoorwaarden Klimaatakkoord (PDF, 185kB)

Definitieve versie (PDF, 122kB)

9. Verantwoording uitvoering moties ALV 14 juni 2023 (PDF, 430kB)

Definitieve versie (PDF, 262kB)

Hier legt het bestuur verantwoording af en behandelen wij ook de moties die niet aan een inhoudelijk agendapunt kunnen worden gekoppeld.

Tijdens de ALV zijn 2 moties uit juni alsnog aangehouden

10. Invulling vacatures in VNG bestuur, commissies en colleges (PDF, 168kB)

Betreft o.a.de vacature voor voorzitter commissie RWM, tevens lid bestuur. Deze procedure heeft afwijkend tijdpad. Uiterlijk 27 oktober worden voorgedragen kandidaten bekend gemaakt.
11. Rondvraag/WVTTK