VNG Magazine nummer 12, 27 augustus 2021

Tekst: VNG

Terugblik op de VNG-bestuursvergadering van 8 juli 2021

Vicevoorzitter van het VNG-bestuur Hubert Bruls opent de bestuursvergadering. Isabelle Diks, wethouder in Groningen, wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. Verder neemt de voorzitter afscheid van Harriët Tiemens, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit. In de online bestuursvergadering komen onder meer de kabinetsformatie en de kinderopvangtoeslagaffaire ter sprake.

Terugblik ALV
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde ledenvergadering van 16 juni jongstleden. Twee aangenomen moties worden besproken: de motie van Hengelo ‘Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten’ en de motie van Rotterdam over lachgasverbod in de APV. De uitvoering van beide moties is ter hand genomen.  

Kabinetsformatie
Een belangrijk onderwerp voor het VNG-bestuur is de formatie van het nieuwe kabinet en de mate waarin de behoeften en wensen van gemeenten worden meegenomen. De VNG heeft op vier ‘sporen’ doelen geformuleerd die voor gemeenten belangrijk zijn en die onder de aandacht van betrokkenen worden gebracht. Op de onderwerpen ‘financiën’ en ‘bestuurlijke verhoudingen’ ervaart de VNG bijval en instemming. Op het onderwerp ‘aanbod aan het nieuwe kabinet’ trekt de VNG samen op met het IPO en de UvW. Het spoor ‘focus op uitvoering’ gaat over uitvoerbaarheid, uitvoeringskracht en de zorg dat ook kwetsbare inwoners de juiste dienstverlening krijgen.

Verder praat bestuurslid Peter Heijkoop (commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) het bestuur bij over de kinderopvangtoeslagaffaire. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er een herijking komt van de hersteloperatie en dat voor een langere periode van gemeenten forse inzet nodig is. Ook heeft het bestuur ermee ingestemd om het onderhandelaarsakkoord tussen de cao-partijen over de nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (de Cao SW) met een positief advies aan de leden voor te leggen via een ledenraadpleging. Tot slot heeft Lot van Hooijdonk (commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu) een aantal ontwikkelingen toegelicht, waaronder het klimaatakkoord, de Warmtewet en de Transitievisie Warmte. 

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van 8 juli 2021
De commissie vergaderde met de collega’s van Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het hoofdonderwerp was de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en regie op de ruimtelijke ordening.

NOVI en regie op de ruimtelijke ordening
Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan meer regie op de ruimtelijke veranderopgaven, met de NOVI als landelijke basis. In het rapport Van woorden naar daden (Interdepartementaal beleidsonderzoek ruimtelijke ordening) wordt de vraag gesteld hoe sturing gegeven kan worden aan  nationale belangen. De VNG vraagt zich af hoe gemeenten het best in positie kunnen worden gebracht. Uit de discussie blijkt dat de ervaringen met samenwerking tussen regio en rijk variëren. De verschillen in ervaringen met provincies is nog groter. Verder heeft de regio geen status. Op basis van de discussie kan de VNG een aantal uitgangspunten over regie concretiseren en de discussie aangaan met de medeoverheden. Over de rolinvulling van provincies is het laatste woord nog niet gezegd.

VNG-reactie op rapport Commissie-Van Aartsen
Het rapport Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur van de Commissie-Van Aartsen is uitgebracht op 4 maart 2021. Na een eerste reactie in maart is het VNG-standpunt verder aangescherpt en uitgewerkt. Een aantal knelpunten uit het rapport wordt erkend, maar de commissie herkent zich grotendeels niet in de analyse en ziet de aangedragen oplossingen niet als de oplossingen om het stelsel te verbeteren. 

Onderzoek Landelijke Handhavingstrategie
De LHS is geëvalueerd. De huidige LHS bevat een stappenplan om uniform te kunnen reageren en bestuurs- en strafrechtelijke interventies optimaal toe te kunnen passen. De eerste versie is nu door bijna al het bevoegd gezag vastgesteld. Wat in de evaluatie met name opviel, waren de verschillen in inzet van bestuurs- en strafrecht. Verder laat de afstemming op strategisch en tactisch niveau te wensen over. Ook is de informatie-uitwisseling lastig. De LHS wordt komend najaar herschreven.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging