VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020

Tekst: VNG
 

Terugblik VNG Bestuurdersdag

Vrijdag 27 november was de VNG Bestuurdersdag. Op deze dag stond onze inzet voor de kabinetsformatie centraal, waarin twee onderwerpen prioriteit hebben:
1. Betere financiële positie voor gemeenten.
2. Betere interbestuurlijke verhoudingen (Wet decentraal bestuur).

Hier leest u meer over de speech van Jan van Zanen en de deelsessies op de Bestuurdersdag.
 

Terugblik VNG-bestuursvergadering 26 november 2020

De voorzitter opent de vergadering met een felicitatie aan bestuurslid Annalies Usmany. Op 18 november waren er herverdelingsverkiezingen in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, die opgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Usmany behaalde met Lokaal Belang Eemsdelta 11 zetels. Ook in Brabant (gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Haaren) hebben de lokale politieke partijen het goed gedaan. Per 1 januari aanstaande zijn er in Nederland 352 gemeenten.

Aan het eind van dit jaar neemt penningmeester Anne de Baat afscheid van het VNG-bestuur. Secretaris Eric van Oosterhout is bereid deze rol voorlopig op zich te nemen. De vacature van penningmeester wordt opengesteld zodra er een vacature is in het bestuur.

Advies VNG-expertiseteam reikwijdte Wmo: het verschil durven maken
Onno de Zwart is voorzitter van het expertiseteam Reikwijdte Wmo en voorzitter van de raad van bestuur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij is aanwezig bij de bestuursvergadering voor een toelichting op het advies van het expertiseteam, dat draait om de vraag: hoe kunnen burgers zich voorbereiden op ouder worden? Want een steeds groter beroep op de Wmo is hiervoor niet de oplossing. Een stelselherziening is volgens het expertiseteam niet nodig, wel pleit het onder meer voor ‘zachtere schotten’ tussen systemen en voor invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage.

De voorzitter dankt de heer De Zwart en zijn team voor het advies.

Agenda ALV 12 februari 2021
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 februari wordt een resolutie aan de leden voorgelegd met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie.

Het bestuur bespreekt de verschillende onderdelen van de inzet, waarbij de focus ligt op een betere financiële positie voor gemeenten en betere interbestuurlijke verhoudingen. Als dat is geregeld, wil de VNG afspraken maken over de woonopgave, het uitvoeren van het Klimaatakkoord, het bijdragen aan economisch herstel na corona en digitalisering. Daarnaast is uitvoering een belangrijk thema.

Stand van zaken herijking gemeentefonds
Er komt op korte termijn een brief van de fondsbeheerders van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over de herijking van het gemeentefonds. Ook zal de ROB een advies opstellen. Voor de leden bereidt de VNG (online) bijeenkomsten voor over dit onderwerp.

Overige onderwerpen
De VNG gaat samen met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie uitvoeren. Het bestuur stemt in met de samenwerkingsafspraken die daarvoor zijn opgesteld. Ook stemt het bestuur in met de bestuurlijke standpunten over arbeidsmigranten, als reactie op het tweede advies van het Landelijk Aanjaagteam Arbeidsmigranten. Het bestuur neemt kennis van de eindrapportage van het VNG-expertiseteam MFK (Europees meerjarig financieel kader) 2021-2027. De handreiking van het expertiseteam Vitalisering lokale journalistiek is in diverse commissies positief ontvangen en wordt aan de leden gestuurd (zie ook pagina 38). Het bestuur complimenteert de VNG-organisatie met de ondersteuning op de verschillende portefeuilles, zeker nu corona ook veel inzet vraagt.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl