VNG Magazine nummer 14, 25 september 2020

Tekst: VNG

Terugblik College voor Arbeidszaken September 2020

Het College voor Arbeidszaken (CvA) vergaderde digitaal op 9 september. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: pensioen, de conceptarbeidsvoorwaardennota en de banenafspraak.

Pensioen
Voor de zomer heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioen-akkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan per 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 geïmplementeerd moeten zijn door pensioenfondsen. De Pensioenkamer bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, waaronder de VNG, en werknemers binnen overheid en onderwijs. Zij bepalen samen hoe de pensioenregeling van het ABP wordt vormgegeven. De komende jaren moet de bestaande pensioenregeling klaargemaakt worden voor de overgang. Het CvA vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dit dossier vraagt de komende tijd dan ook veel aandacht.

Conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten en Cao SGO
De huidige cao’s lopen af op 1 januari 2021. De voorstellen voor de nieuwe cao’s staan in de conceptarbeidsvoorwaardennota. Het college legt de conceptarbeidsvoorwaardennota via een ledenraadpleging aan de leden voor. Meer over de ledenraadpleging leest u hieronder.

Banenafspraak
Het College voor Arbeidszaken vindt het uitvoeren van de banenafspraak door gemeentelijke werkgevers van groot belang en stemde in met de werkagenda voor 2020 en 2021. Het doel van de werkagenda is om resultaten en inspanningen inzichtelijk te maken, voorbeelden te delen en de voortgang van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bewaken. Een aandachtspunt in de werkagenda is het beperken van de nadelige gevolgen van de uitbraak van covid-19. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lastiger geworden. Om juist nu de aandacht op het realiseren, maar vooral het behouden van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vestigen, wordt hier vanuit de VNG extra focus op gelegd.

Ledenraadpleging over conceptarbeidsvoorwaardennota

Het CvA houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. In de nota staan de uitgangs- punten voor de VNG en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) in het komende overleg over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De VNG en de WSGO onderhandelen tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden.
De huidige cao loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2020. In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen voor afspraken over verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen en een financiële paragraaf. In de ledenraadpleging kunnen leden stemmen over de arbeidsvoorwaardennota en opmerkingen plaatsen bij de diverse onderdelen.

Procedure ledenraadpleging VNG
Op de VNG-ledenraadpleging kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s reageren. De ledenraadpleging is digitaal. De gemeentesecretaris (gemeenten) of directeur (veiligheidsregio’s) ontvangt bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier. De WSGO benadert haar eigen leden.

De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Op 28 en 29 oktober stellen het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. Daarna beginnen de onderhandelingen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl