VNG Magazine nummer 11, 21 juni 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Cyberincidenten

De commissie Informatiesamenleving sprak in mei over veiligheidsvraagstukken en respons op cyberincidenten. Deze vragen steeds meer om samenhangende bestuurlijke aandacht. Het idee is te komen tot een gemeentelijke cyberagenda, waarbij een mindmap het gesprek tussen bestuurder en de CISO kan ondersteunen.
 
De commissie reageerde enthousiast op het initiatief van Bram Diepstraten (wethouder Velsen) om kleine en middelgrote gemeenten meer te betrekken bij het concept van smart society. Teylingen, Tholen, Hardinxveld-Giessendam en Bloemendaal werken samen met Velsen aan een pragmatische en toegankelijke aanpak, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren en standaarden.

In het kader van het Interbestuurlijk Programma is een project gestart om te komen tot een code goed digitaal bestuur. Deze moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De huidige code goed openbaar bestuur wordt geactualiseerd, met name in het licht van de digitalisering. De bedoeling is dat de code bekender, toegankelijker en aansprekender wordt.

Tot slot sprak de commissie Informatiesamenleving over de invloed van technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid. Technologische veranderingen hebben gevolgen voor de rechtspositie van gemeentemedewerkers, en voor het HRM- en organisatiebeleid.

Toekomstbestendige asielketen

De commissie Bestuur en Veiligheid sprak met medewerkers van het Programma Flexibilisering Asielketen over mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van de keten. De bijbehorende (flexibele) opvangcapaciteit is een belangrijk onderdeel daarvan.

René Bagchus, directeur Democratie en Bestuur bij het ministerie van BZK, lichtte in de commissie het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen toe. De invoering van het centraal tellen is één van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet.

Tot slot stond een gesprek met Anita Vegter op de agenda,  directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De commissie sprak met haar over twee onderwerpen: cyberveiligheid en bedreigde burgemeesters en bestuurders.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

Aansluiting onderwijs-zorg-jeugd

Een coalitie van twintig landelijke partijen start het programma Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd. Uitgangspunt is de overtuiging dat alle kinderen optimale ontwikkelkansen verdienen, ongeacht zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: 'Wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?'

In de aanpak staan twee punten centraal:
-    Het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen.
-    Het realiseren van brede lokale afspraken onder regie van de gemeente.

In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals, maar ook bestuurders, op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen, zijn lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale en regionale situatie. Door ervaringen vanuit tien regio’s te delen en samen al doende te leren, wil het programma de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland verbeteren. Eind juni volgt meer informatie hoe regio’s kunnen meedoen.

Abonnementstarief Wmo

Op 12 juni heeft de VNG een ledenbrief verzonden over de wetswijziging abonnementstarief Wmo, die op 1 januari 2020 van kracht wordt. In de ledenbrief geeft de VNG informatie over de beleidsinhoudelijke keuzes die de gemeente zal moeten maken. Deze keuzes moeten worden vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. De VNG heeft de bijbehorende modelverordening aangepast.In de periode 20 juni tot en met 2 juli houdt de VNG met de ketenpartners een vijftal regionale bijeenkomsten voor gemeenten over de consequenties van de wetswijziging. Inmiddels zijn deze bijeenkomsten bijna volgeboekt.

vng.nl/abonnementstarief