VNG Magazine nummer 9, 24 mei 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Drank- en Horecawet

Staatssecretaris Blokhuis was eind april te gast bij de commissie Bestuur en Veiligheid om te spreken over aanpassingen van de Drank- en Horecawet en de rol van gemeenten die gaat veranderen. De commissie uitte haar zorgen richting de staatssecretaris en maakte enkele aandachtspunten kenbaar.

LOGOReP

De internationale delegatie van de commissie Europa en Internationaal sprak op 24 april met Jaap Meindersma van Almere over de bijdrage van de gemeente aan het LOGOReP-programma (Local Government Resilience Programme). De afgelopen jaren heeft VNG International dit programma samen met enkele Nederlandse gemeenten uitgevoerd in Libanon en Jordanië. Het gesprek ging niet alleen over de positieve resultaten die het programma in de landen zelf heeft opgeleverd, maar ook over wat deelname aan het programma de gemeente Almere zelf heeft gebracht.De delegatie sprak eveneens over mogelijke samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het opzetten van een Chinawerkgroep voor decentrale overheden en over deelname van de VNG aan het wereldcongres van de mondiale koepel van lokale overheden (UCLG) in november.

Woningwet 2015

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) begon haar vergadering van 18 april met de evaluatie van de Woningwet 2015. Marnix Norder van Aedes lichtte toe dat Aedes ‘breder’ wil weten hoe de corporaties het doen en hoe het in de samenleving gaat met wonen. Aedes heeft daarom zelf een commissie ingesteld voor een evaluatie van de Woningwet, naast de evaluatie die het ministerie van BZK heeft gedaan. Aedes stelt dat de gezamenlijke opgave het uitgangspunt voor het beleid moet zijn. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties moeten meer ruimte krijgen om lokaal de grenzen van het woonbeleid te bepalen. De commissie RWM ondersteunt de beweging naar meer lokale afwegingsruimte. De fiscale druk op corporaties wordt als een grote belemmering voor investeringen gezien, onder meer in verduurzaming. In aanloop naar het AO in de Tweede Kamer heeft de VNG samen met Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties een gezamenlijk standpunt richting de Tweede Kamer gestuurd.
vng.nl/brief-woningwet

Aanvullingsbesluit geluid

De commissie RWM reageerde onder meer op de uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. De commissie is zeer kritisch over de voorgestelde regelgeving. Zo is er geen helderheid over de stapeling van geluid en is de regelgeving te gedetailleerd waar het gaat om 30 kilometergebieden. Er is volgens de commissie te weinig bestuurlijke afwegingsruimte. De gemeente moet voor monitoring zorgen en bij overschrijding van geluid zelf een oplossing bedenken. Tot slot is het besluit erg sectoraal ingezet en de benadering van geluid te theoretisch. In mei kijkt de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu nog naar de conceptreactie.
Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

Essay over provinciaal begrotingstoezicht

Jan van der Lei, beleidsmedewerker bij de VNG, heeft zich gebogen over de wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat Nederlandse gemeenten tegen een zeer lage rente leningen kunnen aantrekken. Om deze goedkope geldpolitiek blijvend te waarborgen, pleit Van der Lei voor het samenvoegen van het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten met de uitvoering van de artikel 12 saneringssteun regeling van de Financiële-verhoudingswet. Dit nieuwe toezicht kan voortaan landelijk door een onafhankelijke instantie worden uitgevoerd. Daardoor wint de uitvoering aan kwaliteit. Voor dit toezicht, en om te bepalen of een gemeente met financiële problemen saneringssteun nodig heeft, zijn nieuwe normen nodig. De huidige wettelijke normen zijn volgens Van der Lei hoognodig aan vervanging toe.Lees het essay Het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten is aan een grondige herziening toe op vng.nl/essay-vanderlei.