VNG Magazine nummer 15, 8 oktober 2021

Auteur: Paul van der Zwan | Beeld: Toussaint Kluiters/United Photos

Bij de komende jaarwisseling kent Haarlem een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Haarlem, nadat een amendement van PvdA en GroenLinks daartoe werd aangenomen. Raadslid Isabelle Wisse (PvdA) spreekt van een kleine stap op weg naar een landelijk verbod.
 

Isabelle Wisse

Vanwaar dit algehele vuurwerkverbod?
‘De overlast door consumentenvuurwerk is sterk toegenomen. Er kwam meer en zwaarder vuurwerk, met meer en ernstiger verwondingen, schade aan goederen en het milieu tot gevolg. En we mogen het leed voor dieren niet vergeten. Daarom heeft de raad van Haarlem vorig jaar een motie aangenomen voor een totaalverbod in de APV op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het daaropvolgende APV-voorstel van het college bood echter ruimte voor het afsteken van consumentenvuurwerk op door het college aangewezen plaatsen. Maar het amendement van mijn partij en GroenLinks voor een algeheel vuurwerkverbod in de APV is onlangs gelukkig aangenomen.’ 

Hoe zal de handhaving verlopen?
‘Door een blijvend tekort aan handhavers en wijkagenten is het in ieder geval ondoenlijk om op oudejaarsavond in iedere straat te handhaven. Dat we de verkoop van vuurwerk als gemeente niet kunnen verbieden, werkt natuurlijk niet mee. Desondanks verkiezen we een totaalverbod boven een verbod met uitzonderingen. Een compleet verbod geeft duidelijker het signaal af dat het afsteken van vuurwerk ongewenst is. Het verbannen van consumentenvuurwerk zal ook in kleine stapjes gaan. Alternatieven als professionele vuurwerk of lasershows kunnen een tussenstap zijn. Onze motie laat uitdrukkelijk ruimte voor professionele vuurwerkshows. Het college zal daar echter geen initiatieven voor nemen. Het is raar als je enerzijds het afsteken van vuurwerk verbiedt, en aan de andere kant publiek geld uitgeeft aan een vuurwerkshow.’

Is er overleg geweest met de buurgemeenten over het verbod?
‘De kans is groot dat inwoners van Haarlem hun vuurwerk bij de buren af gaan steken. Burgemeester Jos Wienen heeft op verzoek van de raad inmiddels overlegd met zijn collega’s van Bloemendaal en Heemskerk. Maar in die gemeenten ontbreekt het draagvlak voor een regionaal verbod op consumentenvuurwerk. Jammer, maar we hopen dat ons voorbeeld en dat van de andere gemeenten met een algeheel vuurwerkverbod uiteindelijk zal leiden tot een landelijk verbod. Meer gemeenten zijn voorstander van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk, net als de nationale politie, long- en oogartsen en diverse organisaties van hulpverleners. En ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert het kabinet om een totaalverbod op consumentenvuurwerk in te stellen. Het kabinet wil er nog niet aan. De revolutie moet kennelijk van onderop komen.'