VNG Magazine nummer 5, 22 maart 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Visitatiecommissie

Het VNG-bestuur heeft een Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein ingesteld. Deze commissie, onder leiding van Marjanne Sint, gaat gemeenten ondersteunen grip te krijgen en te houden op de uitgaven in het sociaal domein. De uitkomsten van de visitaties zijn bestemd voor gemeenten zelf, zodat zij aan de slag kunnen met de adviezen. Gemeenten stemmen bij aanmelding ermee in dat de uitkomsten gedeeld worden met een brede klankbordgroep (met vertegenwoordigers van de VNG, twee gemeenten en het Rijk) om zo te kunnen leren van overkoepelende vraagstukken en inzicht te krijgen in landelijke trends. De eerste visitatie gaat begin april van start, de verwachte doorlooptijd per gemeente (van intake naar eindrapportage) is ongeveer zes weken. Gemeenten kunnen zich aanmelden via vng.nl/visitatiecommissie. Als het aantal aanvragen de capaciteit van de Visitatiecommissie overstijgt, wordt een prioritering gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar onder andere geografische spreiding, actuele financiële positie en eventuele deelname aan eerdere onderzoeken en/of verbetertrajecten.

Klimaatakkoord

Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gaf een toelichting op de doorrekeningen van het Ontwerp Klimaatakkoord.  De klimaatopgave is zijns inziens een maatschappelijke opgave met grote betekenis (en een grote rol) voor gemeenten en andere decentrale overheden. In vervolg op de presentatie van Mommaas gaf Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu aan dat op basis van de gepresenteerde doorrekeningen nog moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de randvoorwaarden die de VNG heeft gesteld. Vanzelfsprekend wil het bestuur richting de ALV de leden goed meenemen, ondanks het krappe tijdpad.

Lees het interview met Lot van Hooijdonk in de vorige editie van VNG Magazine: vng.nl/magazine/klimaatakkoord.

Uit de commissies

Beoordelingskader verdeelmodel

De commissie Financiën besprak een beoordelingskader met criteria om het nieuwe verdeelmodel te beoordelen. Later dit jaar wordt in VNG-verband besloten of en op welke wijze elk criterium meetelt bij de beoordeling. Het VNG-bureau maakt op korte termijn samen met de leden van de commissie Financiën een gedetailleerde planning, met name om vast te stellen wanneer bestuurlijke keuzes gemaakt worden.

Vernieuwing uitkeringsstelsel

Het ministerie van BZK is bezig met een nieuw uitkeringsstelsel. Op dit moment bestaan, naast de algemene uitkering, de volgende typen uitkeringen: decentralisatie-uitkering, integratie-uitkeringen en specifieke uitkeringen. BZK geeft aan dat die huidige typen uitkeringen de toegenomen samenwerking tussen overheidslagen, met verantwoordelijkheden van meerdere overheidslagen zoals bij het IBP, niet goed kunnen faciliteren. Daarnaast is er kritiek van onder andere de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. De herziening is in juli 2018 toegezegd aan de Tweede Kamer. Beoogd wordt het uitkeringsstelsel per 2021 aan te passen. In de vergadering van de commissie Financiën hebben BZK-medewerkers het proces van vernieuwing toegelicht en de commissie om een eerste reactie gevraagd. De komende maanden is de VNG nauw betrokken bij de verdere vormgeving van het nieuwe uitkeringsstelsel. Later dit jaar wordt de VNG om formeel advies gevraagd op een voornemen van het Rijk het uitkeringsstelsel aan te passen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

Visieontwikkeling

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. De essays dragen bij aan de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 die tijdens de ALV in juni aan de leden wordt voorgelegd.

Tot nu toe zijn er vier essays verschenen:
- Taakdifferentiatie, een alternatief voor herindeling en gemeenschappelijke regeling door J.Th.J. van den Berg.
- Leg de taak waar die hoort, over de gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur door Maarten Allers.
- Samenwerken op de meent, over autonomie van gemeenten, hun onderlinge solidariteit en de rol van het Rijk door Rienk Janssens.
- Tijdig en doordacht, over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten door Rienk Janssens.

De essays zijn te vinden op vng.nl/meerjarenvisie.