Nummer 4, 9 maart 2018

Tekst: VNG

In februari vergaderden de commissies Dienstverlening en Informatiebeleid en Gezondheid en Welzijn. Ook het bestuur van de VNG kwam bijeen. Op deze pagina leest u een kort verslag daarvan. Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Bestuur

Het bestuur onderstreept het belang van een verhoging van de raadsledenvergoeding voor kleinere gemeenten. Het streven is dit op korte termijn te regelen.

Een aantal herindelende gemeenten heeft in november 2018 pas raadsverkiezingen. Het bestuur wil hiermee rekening houden door bestuurs- en commissieleden uit deze gemeenten te vragen langer aan te blijven en pas na de verkiezingen hun zetels open te stellen. Een voorstel volgt in de bestuursvergadering van 22 maart.

Het bestuur besluit tot de inrichting van twee nieuwe commissies:

  • Gezondheid, Jeugd, Onderwijs (aansluiting jeugdhulp), Cultuur en Sport
  • Werk en Inkomen (inclusief schuldenproblematiek), Onderwijs (aansluiting arbeidsmarkt) en Integratie.

Het bestuur geeft aan dat de indeling een aandachtspunt blijft en onderstreept het belang om in diverse vormen naast de formele commissiestructuur de vraagstukken integraal te blijven benaderen. Verder besluit het bestuur om een aparte werkgroep/commissie rechtspositie politieke ambtsdragers in te richten bij het College voor Arbeidszaken.

Het bestuur geeft complimenten over het traject van het Interbestuurlijk Programma. Voor het vervolg wordt onder meer voorgesteld de samenwerking en de spelregels te borgen. Leden worden actief betrokken bij de uitvoering. Daar waar brede bindende afspraken worden gemaakt, zullen deze vanzelfsprekend worden voorgelegd aan de leden.

Dienstverlening en Informatiebeleid

In juni worden de plannen voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. De commissie sprak zich uit over de inhoudelijke accenten, waaronder innovatie en het belang van Open Raadsinformatie. Een werkgroep binnen de commissie begeleidt het proces naar de ALV.

Eind vorig jaar gaf de commissie het Rathenau Instituut de opdracht een rapport uit te brengen over de relatie tussen technologie, digitalisering en het lokaal bestuur. Tijdens deze vergadering is een conceptversie toegelicht. De commissie kan zich vinden in de opzet en redenatie van het rapport; het zal voldoende handelingsperspectief bieden voor lokale bestuurders.

De commissie nam kennis van het proces om spelregels voor de digitale stad vast te stellen en van de ontwikkelingen op het gebied van de Nationale Smart City Strategy waarin de VNG een coördinerende rol zal spelen.

De commissie sprak over de ‘proeftuin Digitale Democratie’ die het ministerie van BZK is gestart vanuit het Actieprogramma Versterking Lokale Democratie en Bestuur. Daarin staat het vergroten van zowel de bewonersbetrokkenheid als de gemeentelijke respons langs de digitale weg voorop. De gemeenten Zeist en Nunspeet doen inmiddels al mee.

Tot slot is kort vooruitgeblikt naar het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet op 8 maart 2018; het eerste overleg met de nieuwe minister.

Gezondheid en Welzijn

De commissie besprak het verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en de vraag hoe het proces samenhangt met de openstelling van de Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten. De commissie sprak de voorkeur uit het verdeelmodel pas in te voeren nadat de cijfers over de nieuwe instroom in de gewijzigde Wlz bekend zijn.

Met bestuurslid Tjeerd van der Zwan is gesproken over de verdeling van thema's over de twee nieuwe VNG-commissies in het sociaal domein, waartoe de commissie-Deetman heeft geadviseerd. Het voorstel om zorg (Wmo) en jeugd bij elkaar te houden, kreeg brede steun, evenals het voorstel om daar armoede aan toe te voegen, en sport, cultuur en onderwijs onder te brengen in de commissie die over werk en inkomen gaat.

Voor de tweede maal stond het abonnementsmodel voor de Wmo op de agenda. De commissie vindt het nog steeds een principieel verkeerde keuze, gezien de doelstelling van de Wmo om de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal te stellen. Maar zij kiest ervoor de volle aandacht te richten op damage control: voldoende instrumenten om de volumegroei te beheersen én een zorgvuldige invoering. Zorgvuldigheid betekent volgens de commissie invoering op zijn vroegst in 2020, en niet verdeeld over twee tranches.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging