Nummer 17, 3 november 2017

Tekst: VNG

5 oktober 2017 vergaderden het bestuur en de commissie Ruimte en Wonen. Een dag eerder, op 4 oktober, kwam de commissie Bestuur en Veiligheid bijeen. Op deze pagina een kort verslag hiervan. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Ruimte en Wonen
De commissie sprak over het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2021. Dit geeft meer tijd om te oefenen met omgevingsplannen, de omgevingsvisie, een andere manier van werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tegelijkertijd is het zaak om door te gaan met de voorbereidingen, benadrukte VNG-projectleider Kristel Lammers.

De commissie is bezorgd dat de kosten voor gemeenten toenemen, met name die van het DSO. In 2018 wordt een kostenmonitor opgezet. Het Bureau ICT-toetsing heeft een rapport over het DSO gemaakt. De komende tijd krijgt de doorwerking van dit rapport veel aandacht.

De Omgevingswet leidt tot een verschuiving van bevoegdheden van de raad naar het college. De VNG heeft hierover een handreiking geschreven en desgewenst kan de VNG gemeenteraden daarover bijpraten.

Een ander onderwerp op de agenda is het rapport Grond voor gebiedsontwikkeling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De raad pleit daarin voor een aantal verbeteringen in de Aanvullingswet grondeigendom. De commissie kan zich vinden in enkele suggesties, bijvoorbeeld een betere aansluiting op de Omgevingswet, maatregelen indien zelfrealisatie achterwege blijft en vereenvoudiging van kostenverhaal. De VNG is het niet eens met aanbevelingen zoals extra instrumenten voor private partijen en het verplichten van regionale verevening.

Bestuur
Het bestuur blikte terug op de kabinetsformatie en de bespreking met de informateur op 14 september. Het gesprek verliep in positieve sfeer, in het gezamenlijk besef dat alle overheden moeten samenwerken bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Verkend is of en hoe kan worden samengewerkt, en onder welke voorwaarden. VNG, Unie van Waterschappen en IPO hebben na het gesprek nog een brief naar de informateur gestuurd met aanvullende informatie over het informatiebeleid, met name het Digitaal Stelsel Omgevingswet, en over de ‘losse eindjes’ uit het sociaal domein die voor aanvang van het nieuwe kabinet geregeld zouden moeten worden. Dit laatste punt vraagt nadrukkelijk om aandacht, want er zijn echt fundamentele financiële vraagstukken.

Wim Deetman nam het bestuur mee in zijn analyse van en aanbevelingen voor de toekomst van de VNG Governance. Hij lichtte zijn aanbevelingen toe langs vijf hoofdlijnen:

  • Leidinggeven aan strategische agendering.
  • Samenwerking met gemeentelijke netwerken en gelieerde verenigingen.
  • Vaste commissies en tijdelijke expertiseteams.
  • Onderlinge verhoudingen en solidariteit gemeenten.
  • Bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Op de heidag van 30 oktober stelde het bestuur de definitieve reactie op de aanbevelingen vast.

Tot slot sprak het bestuur over de Bestuurdersdag en BALV op 1 december en gaven de voorzitters van enkele commissies een terugkoppeling.

Bestuur en Veiligheid
De commissie stond stil bij het thema ondermijning en besprak het visiedocument Aanpak ondermijning en de rol van de VNG. Daarin worden drie met elkaar samenhangende aspecten benoemd:

  • georganiseerde criminaliteit;
  • weerbare samenleving;
  • integriteit en weerbaarheid van lokaal   bestuur en ambtenarenapparaat.

De VNG zet vooral in op de laatste twee. Dit in samenwerking met verschillende partners, zoals het Bureau Regioburgemeesters, de expertisecentra LIEC/RIEC, ministeries, et cetera.

De commissie vindt dat de informatiepositie in het veiligheidsdomein meer aandacht behoeft bij gemeenten. Het visiedocument over ondermijning geeft een goede aanzet om het bewustzijn te vergroten, maar de informatiepositie is breder dan alleen 'veiligheid'. Dat betekent dat verdere aanscherping van de VNG-koers nodig is. Verder moet worden gekeken naar nieuwe mogelijkheden om informatie beter te ontsluiten en is aandacht nodig voor de capaciteit bij gemeenten om informatie te analyseren.

Over het verplicht gratis verstrekken van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor vrijwilligers, concludeert de commissie dat gemeenten dat zelf moeten kunnen bepalen. Het past niet om dit landelijk verplicht te stellen als het lokaal kan worden geregeld.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging