VNG Magazine nummer 16, 27 oktober 2023

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 13 oktober 2023


Het VNG-bestuur kwam op vrijdag 13 oktober bijeen. Op de agenda stonden onder andere de Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, de inzet voor de kabinetsformatie en de pilot over de Verenigingsstrategie 2030. Bij afwezigheid van voorzitter Sharon Dijksma opende vicevoorzitter Mark Boumans de vergadering.

Taskforce Taken en Middelen Gemeenten
Het eerste agendapunt gaat over het advies van de Taskforce Taken en Middelen Gemeenten (onder leiding van Alexander Rinnooy Kan). Bestuurslid Saskia Bruines, voorzitter van de commissie Financiën, licht toe dat dit advies wordt voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 december. Ook speelt het een rol bij het bepalen van de inzet van de VNG bij de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 22 november.

Inzet kabinetsformatie
Het bestuur bespreekt welke koers het wil inzetten richting het kabinet dat na de verkiezingen van woensdag 22 november zal worden gevormd. Ook diverse moties die zijn aangenomen of aangehouden tijdens de ALV in juni in Groningen komen hierbij aan de orde.
Belangrijk uitgangspunt in de koers is dat gemeenten – conform de vastgestelde Verenigingsstrategie 2030 – willen bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven, zoals bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezond leven en ouder worden, klimaat en energie en de ruimtelijke inrichting van Nederland. En dat daarvoor een goede uitgangspositie nodig is, op basis van onder meer door herstel van het accres vanaf 2026 en afschaffing van de opschalingskorting.
De komende tijd wordt de besproken koers getoetst bij de leden en daarna wordt deze voorgelegd aan de leden tijdens de komende ALV.

Pilot Verenigingsstrategie 2030
Met de Verenigingsstrategie 2030 is afgelopen juni het voorstel goedgekeurd om de betrokkenheid van de leden te vergroten en daarmee ook het gemeentelijk mandaat te versterken. Dit voorstel is vertaald naar een pilotvoorstel, dat onder meer is besproken met de provinciale afdelingen. Bestuurslid Sacha Ausems doet hiervan verslag. De pilot moet duidelijk maken hoe dit nieuwe beraad de huidige governance kan gaan versterken. In de volgende bestuursvergadering komt een verder uitgewerkt voorstel terug.

Actualiteit Asiel en Migratie
De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie (TCAM), Rutger Groot Wassink, benoemt dat de VNG verheugd is dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de spreidingswet (de Eerste Kamer moet deze wet nog behandelen). Ook wordt het nieuwe bestuurlijke afsprakenkader (BAK) over ontheemde Oekraïners besproken en geaccordeerd. Dit afsprakenkader moet worden herzien omdat de opvang van Oekraïners langer zal voortduren.
Het bestuur maakt zich zorgen over het op peil houden van het voorzieningenniveau (zorg, onderwijs) voor de Oekraïners die worden opgevangen. De commissievoorzitter geeft aan dat het rijk hiervoor verantwoordelijk is en dat hij dit nogmaals expliciet bij de staatssecretaris onder de aandacht zal brengen.

Overige zaken
Bestuurslid Cathalijne Dortmans is voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Zij vraagt en krijgt instemming van het bestuur voor het Convenant landelijk tarief gecertificeerde instellingen en voor het actualiseren van de contractstandaarden Jeugd en de standaard inkoopdocumenten. De contractstandaarden zijn een belangrijk instrument om administratieve lasten te verminderen. 
Ook geeft het bestuur mandaat aan tijdelijk voorzitter Mark Boumans van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, om het Convenant stalinnovatie te ondertekenen. 
Bestuurslid Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, meldt onder meer dat de onderhandelingen voor de gemeentelijke cao’s zijn gestart. Ook zijn er zorgen over het feit dat de Cao Aan de slag nog niet is afgesloten.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging