Nummer 16, 20 oktober 2017

Tekst: VNG

De subcommissie Jeugd en het College voor Arbeidszaken vergaderden op 28 september. De commissie Raadsleden en Griffiers vergaderde op 5 oktober. Op deze pagina een kort verslag hiervan. Meer ­informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Jeugd
Deze zomer bleek uit een onderzoek van het ministerie van VenJ dat er reële risico’s zijn voor de continuïteit in de jeugdbescherming en de reclassering.
Er zijn beheersmaatregelen nodig om de continuïteit te borgen. Verder bleek dat aanbesteding niet verplicht is en dat subsidiëren ook tot de mogelijkheden behoort.
Wethouder Eelco Eerenberg (Enschede) presenteerde een voorstel waarin wordt geadviseerd om aanbesteden en subsidiëren niet naast elkaar te hanteren, maar te kiezen voor één inkoopsystematiek. De subcommissie stond in meerderheid achter het voorstel en besloot om de subsidielijn aan gemeenten te adviseren. Regio’s zelf bepalen hoe zij omgaan met het advies. De komende periode zal monitoring plaatsvinden.

De subcommissie vindt het eveneens belangrijk om van een aantal bovenregionale instellingen periodiek de liquiditeit te monitoren, zodat gemeenten vroegtijdig actie kunnen ondernemen bij continuïteitsrisico’s. VNG-adviseur Geert Schipaanboord presenteerde een voorstel waarbij de regio met de grootste omzet periodiek de andere regio's informeert over de liquiditeit. De subcommissie ging akkoord, met dien verstande dat de aanbieder zelf in de lead blijft en uiteraard de verantwoordelijkheid behoudt voor zijn eigen bedrijfsvoering.

College voor Arbeidszaken
Roel Bekker verkent in opdracht van de VNG de wenselijkheid van centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De oriëntatiefase is bijna afgerond. Deze bestond uit gesprekken met gemeentebestuurders, de staatssecretaris van SZW, de vakbonden en de branche­organisatie. Bekker constateert dat er door het hele land veel verschillen zijn in hoe de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een advies hierover wordt op 1 december tijdens de BALV voorgelegd aan de leden.

Het college sprak over de banenafspraak. Het kabinet heeft besloten dat er in 2019 voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden. Het CvA wil duidelijkheid over de cijfers. Los van de knelpunten staat het CvA achter de landelijke afspraak. De doelstelling voor 2016 is niet behaald, dus gemeenten zijn nu aan zet om hun betrokkenheid te tonen en aan de slag te gaan. De VNG verstuurt een brief aan gemeenten om zich te conformeren aan de afspraak.

Vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren stemmen de leden op 1 december over de statutenwijziging en de rol van de VNG bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Het CvA benadrukt dat het belangrijk is dat de gemeenteraad en het college samen hun stem bepalen. De gemeente heeft op de BALV één stem, maar college en raad hebben elk een aparte werkgeversverantwoordelijkheid voor het ambtelijk apparaat en de griffie. Bovendien kunnen ze maar één cao volgen.

Raadsleden en Griffiers
Henk Bouwmans, directeur van Raadslid.Nu, gaf een toelichting over het ondersteuningsprogramma van de VNG, Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers voor nieuwe raadsleden. Dit bevat een raadsopleidingsplan, een curriculum voor raadsleden, inwerkprogramma’s en een competentieprofiel. Begin november gaat een aanbodpakket naar alle griffiers.

De commissie roept gemeenten op om deel te nemen aan Open Raadsinformatie, dat raadsinformatie op herbruikbare wijze als open data wil ontsluiten. Het maakt de informatie toegankelijker en vergroot de informatiepositie van raadsleden, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners.

In de commissie is gesproken over de VNG Modelverordeningen op de raadscommissies, ambtelijke bijstand en fractievergoedingen en het reglement van orde. De commissie adviseert om de verordeningen innovatiever en breder in te zetten, gelet op bijvoorbeeld de vergadermodellen en vormen van participatie. Een aantal commissieleden kijkt mee bij de aanpassingen.

Door de normalisering van de rechts­positie van ambtenaren is een statutenwijziging van de VNG nodig (zie kolom CvA). De commissie stemt in met het voorstel, maar heeft wel vragen over de wijze waarop de raad als werkgever is vertegenwoordigd in het CvA: daar zouden op zijn minst twee raadsleden zitting in moeten hebben. Het VNG-bestuur bespreekt dit voorstel in de vergadering van 30 oktober.