VNG Magazine nummer 6, 31 maart 2023

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering 16 maart 2023

Voorzitter Jan van Zanen opent de bestuursvergadering met een terugblik op de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Het bestuur ziet de hoge opkomst en de grote winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) als een duidelijk signaal van de inwoners.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De instroom in de Wlz is hoger dan verwacht en dat brengt voor het rijk extra kosten met zich mee. Het ministerie van VWS zal naar verwachting maatregelen nemen om de instroom te beteugelen. Gemeenten krijgen daar ook mee te maken.

Invoering Omgevingswet
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het bestuur is blij met deze mijlpaal, maar er moet nog veel gebeuren. Zo worden over de randvoorwaarden nog gesprekken gevoerd en ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de financiën zullen nog terugkomen op de agenda van het bestuur.

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
Het bestuur bespreekt de conceptreactie op het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Liesbeth Grijsen, voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM), licht de reactie toe:

  • het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke vertaling van het hernemen van regie op de volkshuisvesting door overheden;
  • het instrumentarium moet helpen het woningtekort op te lossen;
  • het voorstel vormt de basis om tot een meer evenwichtige woningvoorraad te komen die ook past bij de behoeften van mensen met een midden of laag inkomen;
  • het wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de Omgevingswet, de Woningwet, de Huisvestingswet en de Wmo.

Het bestuur stemt in met de conceptreactie.

Diverse arbeidszaken
De ledenraadpleging over de Cao Gemeenten sluit op vrijdag 31 maart. Voorzitter van het College voor Arbeidszaken, Ton Heerts, meldt dat de VNG aanstaande september samen met het A&O fonds Gemeenten een congres over de arbeidsmarkttekorten bij gemeenten organiseert. Binnenkort wordt onder de leden een enquête over de Cao Aan de slag uitgezet.
 

Terugblik College voor Dienstverleningszaken 1 februari

Het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren brachten twee dagen met elkaar door ‘op de hei’. Het college vergaderde daarnaast over een aantal zaken.

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)
Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Op dit moment doen tien gemeenten mee aan de GBI. Er wordt advies gevraagd aan het college over het standaardiseren van de GBI, omdat dit zorgt voor gezamenlijk draagvlak richting leveranciers. Na een tweejarige pilot is een evaluatie gepland om het gebruik bij gemeenten te onderzoeken. Daarna wordt er gekeken naar mogelijkheden om GBI uit te rollen naar alle gemeenten.
Het college vindt het goed en nuttig om de noodzaak van de GBI helder te hebben en wat deze ontwikkeling betekent voor de gemeenten die nog niet meedoen. Daarnaast moet kritisch gekeken worden of een standaard de oplossing is voor dit vraagstuk.

Proposities GGU-kadernota 2024
Het College voor Dienstverleningszaken kreeg presentaties van de proposities voor de GGU-kadernota 2024. Dit zijn: Ontwikkelagenda gezond leven IZA/GALA, de Hervormingsagenda Jeugd, de programma’s fysieke leefomgeving, collectieve inkoop, VNG Academie, en arbeidsmarktvraagstukken. De proposities worden de komende maanden verder uitgewerkt en komen weer terug op de agenda van het college.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging