VNG Magazine nummer 3, 17 februari 2023

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 27 januari 2023

VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de eerste bestuursvergadering van 2023, die plaatsvindt in de Sophiahof in Den Haag.

Asiel en migratie
Het bestuur heeft de Wet tijdelijke opvang ontheemden Oekraïne besproken. Het bestuur bespreekt de zorgelijke situatie met betrekking tot de opvang van asielzoekers, onder meer vanwege het aflopen van contracten met locaties.
Ook zorgelijk is de situatie rond de vluchtelingen uit Oekraïne die niet oorspronkelijk uit Oekraïne komen. Deze zogenoemde ‘derdelanders’ dreigen in de asielprocedure te komen. Het bestuur stelt vast dat er enorme opgaven op het bord van gemeenten liggen, zolang het COA en de IND niet bij machte zijn de huidige problemen op te lossen en nieuwe problemen te voorkomen. Het is essentieel om dit gezamenlijk als gemeenten op te pakken, net als voldoende inzet en middelen van het kabinet.


Cao-onderhandelingen
Het is bekend dat de cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren moeizaam verlopen. Het bestuur realiseert zich dat dit deels gaat over kwetsbare groepen gemeentemedewerkers.


Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
GALA gaat over preventie en gezondheid. Het is een afspraak tussen zorgverzekeraars, GGD, rijk en gemeenten. Op vrijdag 2 december heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) met GALA ingestemd onder voorbehoud van nadere invulling. Dit is inmiddels gebeurd, en de gesprekspunten van de VNG zijn gehonoreerd. Er komen meer middelen voor gemeenten beschikbaar.

GALA

Wethouder Cathalijne Dortmans (Helmond) ondertekende het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op 3 februari 2023 namens de VNG.


Hervormingsagenda Jeugd
De onderhandelingen met het kabinet en het proces tot nu toe worden toegelicht door voorzitter Cathalijne Dortmans van de commissie ZJO. Een ambtelijke werkgroep voert nu gesprekken, nadat gesprekken met het kabinet (tweede helft december) geen resultaat opleverden. Het bestuurlijk overleg moet nog worden gepland.


Omgevingswet
Inmiddels heeft de minister aangegeven de invoering van de Omgevingswet uit te willen stellen tot 1 januari 2024. Snelle besluitvorming door de Eerste Kamer vóór de verkiezingen in maart is noodzakelijk. Als voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM) spreekt Liesbeth Grijsen waardering uit naar de medewerkers van de VNG die zich hebben ingezet.


Financiën
Bestuurslid Saskia Bruines, voorzitter van de commissie Financiën, geeft het bestuur een toelichting op de gesprekken met het rijk over de financiële onderwerpen: het financiële ‘ravijn’ vanaf 2026, het aanpassen van de financieringssystematiek en de verruiming van het belastinggebied. Het bestuur bespreekt de gewenste aanpak richting het kabinet, waarmee in februari een bestuurlijk overleg over financiën staat gepland.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging