VNG Magazine nummer 18, 18 november 2022

Tekst: VNG

Agenda en stukken Najaars ALV 2 december

Op vrijdag 2 december vindt onze Najaars ALV in het Beatrix Theater in Utrecht plaats. Heeft u zich al aangemeld? De ALV maakt onderdeel uit van de Bestuurdersdag, die voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting wordt georganiseerd.

De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien. Alle leden zijn op vrijdag 4 november voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief. U kunt statutair tot uiterlijk maandag 21 november aanstaande 12.00 uur amendementen op de voorstellen indienen. Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.

Meer informatie over de ALV en de Bestuurdersdag vindt u op vng.nl/alv.

VNG-voorzitter Jan van Zanen blikt in VNG Magazine van 18 november alvast vooruit op de ALV.


Terugblik bestuursvergadering, 3 november 2022

Na opening van de bestuursvergadering van de VNG wordt als eerste benoemd dat Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, per juni 2023 wordt voorgedragen als nieuwe VNG-voorzitter. Op de ALV van 2 december kunnen de leden zich hierover uitspreken. Na instemming wordt ze tot juni 2023 vicevoorzitter.

Instellen Tijdelijke commissie Asiel en migratie

De opvang en huisvesting van vluchtelingen is een belangrijke opgave. Inhoudelijk raakt het onderwerp verschillende commissies binnen de VNG: Bestuur en Veiligheid (B&V), Participatie, Schuldhulpverlening en en Inburgering (PSI), Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO).

Het bestuur besluit voor asiel en migratie een tijdelijke commissie in te stellen onder voorzitterschap van Rutger Groot Wassink. Leden van de diverse commissies gaan deel uitmaken van deze tijdelijke commissie, aangevuld met een aantal nog te werven bestuurders en ambtelijk adviseurs.

Langetermijnfinanciering gemeenten

In het regeerakkoord is eenzijdig en zonder overleg een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten aangekondigd. De voorzitter van de commissie Financiën, Saskia Bruines, praat het bestuur bij over de stand van zaken en de procesafspraken die zijn gemaakt met het ministerie van BZK.

Zorgen bij bestuur over uitspraak bouwvrijstelling

De nietigverklaring van de bouwvrijstelling door de Raad van State (op 2 november) heeft als gevolg dat bouw- en infrastructurele projecten worden vertraagd en mogelijk duurder worden. Vanzelfsprekend baart dit het bestuur zorgen. De VNG overlegt met het rijk over de gevolgen.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur stelt de agenda van de ALV op 2 december vast. Een aantal agendapunten wordt door de vergadering besproken, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarvan de leden tijdens de ALV zal worden gevraagd de ondertekening te bevestigen. Ook stemt het bestuur in met het VNG Jaarplan 2023 en met de begroting voor 2023, zodat deze aan de leden kunnen worden voorgelegd.

Na een gesprek over de Verenigingsstrategie 2030 wordt de vergadering gesloten.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging