Nummer 14, 22 september 2017

Tekst: VNG

Deze maand kwamen onder meer de commissies Onderwijs, Cultuur en Sport en Financiën bijeen. Op deze pagina een kort verslag hiervan, net als van de bestuursvergadering. Meer informatie over de verschillende commissies kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Onderwijs, Cultuur en Sport

Met het concept-rapport Gemeenten en onderwijs: een nieuwe positie in het sociaal domein gaven adviseurs Rein en Maaike Zunderdorp een historische analyse van het onderwijs- en gemeenteveld, afgezet tegen recente ontwikkelingen in het sociaal domein en de gevolgen voor de rol van gemeenten. De commissie deelt op hoofdlijnen de analyse en oplossingsrichting:

  • Onderwijs is een onmisbaar deel van het sociaal domein. Om de integrale aanpak, het maatwerk en de nabijheid van voorzieningen en beleid goed te benutten, is een sterkere integratie van het onderwijs in dit domein zeer gewenst.
  • Gemeenten nemen initiatieven om deze integratie te bevorderen.
  • Gemeenten formuleren een visie op integratie van onderwijs in het sociaal domein en nemen zowel lokaal, regionaal als landelijk initiatieven.
  • Gemeenten beraden zich op de benodigde bestuurlijke en ambtelijke capaciteit.

Om deze lijn samen uit te werken, stelt de VNG een position paper op. Een eerste bestuurlijke bijeenkomst is op 3 oktober.

Na een gevarieerd programma over lokale media trekt de commissie de volgende conclusies:

  • Gemeenten bekostigen lokale publieke omroepen, maar deze zijn eigendom van de samenleving.
  • Veel vormen van nieuwsvoorziening: traditioneel, online, burgerjournalistiek: speel daarop in.
  • Nieuwsvoorziening staat náást communicatie/voorlichting vanuit de gemeente, is niet hetzelfde.
  • Bij vernieuwing lokale media is de ‘natuurlijke habitat’ van burgers essentieel: veelal de regio.

Financiën

De commissie besprak het macrobudget en de verdeling van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). In het bestuurlijk overleg met het kabinet is nogmaals aan de orde gesteld dat het macrobudget in 2016 tekortgeschoten is. Er komt overleg met het CPB om het verdeelmodel te verbeteren, maar de voorkeur gaat uit naar de optie om gewoon op basis van nacalculatie af te rekenen. In het bestuurlijk overleg heeft de VNG geen standpunt ingenomen over het uiteindelijke verdeelmodel: ons vertrekpunt is dat dat de verantwoordelijkheid van het Rijk is. De VNG concentreert zich op de omvang van het macrobudget. Binnen de VNG zal een werkgroep onderzoeken hoe een beter verdeelmodel eruit kan zien. Eind september worden de budgetten per gemeente voor het jaar 2018 bekendgemaakt.

Aan de orde kwam de relatie tussen gemeenten en de voor hen werkende accountants. Daarbij was aandacht voor de Handleiding opdrachtgeverschap bij de accountantscontrole.

In augustus was er bestuurlijk overleg met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de financiën Jeugd en Wmo. Ten opzichte van de al doorgevoerde wijzigingen in de meicirculaire verwachten we in september in financieel opzicht weinig grote veranderingen. Verder sprak men zich uit voor één integraal budget voor het sociaal domein.

Bestuur

Vooruitlopend op zijn eindrapport presenteerde Wim Deetman aan het bestuur de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de VNG Governance. Deze resulteren in een reeks aanbevelingen die 1 december worden toegelicht tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering.

Het bestuur besprak de kaders voor de VNG Agenda 2018 en de begroting 2018. De kaderbrief brengt samenhang tussen de prioriteiten van het bestuur, de begroting en de organisatieontwikkeling. Het bestuur waardeert de tussentijdse rapportage, deelt de lijn en geeft  inhoudelijke aandachtspunten mee. Eén daarvan is de huidige systematiek rond de contributie.

De VNG laat een verkenning uitvoeren om te kijken of er bouwstenen uit oBRP (operatie Basisregistratie Personen) behouden kunnen blijven, en of het mogelijk is om als gemeenten zelf te komen tot een basisvoorziening registratie persoonsgegevens.

Het bestuur stelt voor om het VNG-programmaplan Energietransitie in samenspraak met de leden langs twee strategische lijnen uit te werken:
De positie van gemeenten centraal en hogere doelen vertalen naar concrete subdoelen voor gemeenten.
De samenwerking met andere overheden in de energietransitie verder brengen door uitwerking van interbestuurlijke afspraken en afspraken over gezamenlijke doelstellingen.

Naar aanleiding van de pilot mengvormen Drank- en Horecawet volgt het bestuur het voorstel om wet- en regelgeving aan te passen zodat er ruimte komt om lokaal te bepalen (zie ook p. 8).

Meer over de commissies en het vergaderschema
www.vng.nl/vereniging/bestuur-en-commissies-vng/vng-commissies