Nummer 3, 24 februari 2017

Tekst: VNG

Het bestuur vergaderde donderdag 16 februari bij de VNG. Eerder die week was de commissie Raadsleden en Griffiers bij minister Plasterk op werkbezoek geweest. De verslagen van beide vergaderingen en van die van de subcommissie Water (1 februari), kunt u nalezen op deze pagina.

Bestuur   

VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft een reactie gegeven op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (zie vng.nl). De strekking is dat het goed is dat er opnieuw wordt geïnvesteerd in taken die gemeenten uitvoeren, maar dat er niet tegelijkertijd met een apparaatskorting en opschalingskorting grepen uit de gemeentekas mogen worden gedaan.

Een nieuw kabinet zal gemeenten nodig hebben om doelen te bereiken. Of het nu gaat om energietransitie, de opvang van vluchtelingen of de informatiesamenleving. Het bestuur heeft zes prioriteiten benoemd voor de kabinetsinzet (zie ook vng.nl/speerpunten):

  1. Investeren in een fysieke omgeving op een toekomstbestendige manier.
  2. Doorontwikkelen integrale aanpak sociaal domein.
  3. Meer politie-inzet en tegengaan ondermijning.
  4. Stabiliteit gemeentefinanciën en verschuiving naar lokaal belastinggebied.
  5. Regie en coördinatie op een goede digitale infrastructuur.
  6. Versterken lokale democratie en moderniseren bestuurlijke verhoudingen.

De VNG heeft met minister Plasterk afgesproken dat er digitale hulpmiddelen ingezet mogen worden bij het tellen van stemmen, maar deze mogen niet online verbonden zijn. De uitslag van de verkiezingen zal de volgende dag beschikbaar zijn. Gemeenten krijgen een vergoeding voor de aanvullende kosten van de minister. De VNG zorgt voor een leidraad.

Water

In het Bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt om in 2020 450 miljoen euro te besparen op de waterketen. Gemeenten en waterschappen werken daartoe in 44 regio’s samen aan kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. De regio’s liggen op koers om de afspraken te halen maar de commissie vraagt aandacht voor ‘de tweede helft’. De afgelopen jaren is het laaghangend fruit geplukt, maar voor de komende jaren liggen er nog voldoende uitdagingen. Het is van belang de urgentie vast te houden.

De voorbereidingen voor het Deltaplan ruimtelijke adaptatie zijn in volle gang. De komende periode worden in het land bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd om inbreng voor het Deltaplan op te halen. Het is belangrijk dat bij deze bijeenkomsten gemeentebestuurders aanwezig zijn. De commissie stelt een position paper vast over de gemeentelijke inzet op het gebied van klimaatadaptatie.

De commissie stelt eveneens een position paper vast over de aanpak van medicijnresten uit water. Medicijnresten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Soms wordt de indruk gewekt dat door betere inzameling van medicijnresten de waterkwaliteit verbetert. Maar het aandeel van doorgespoelde medicijnen is beperkt. Het grootste deel van de medicijnen komt namelijk via de ontlasting in het water. Een andere inzameling zal dus een zeer beperkt effect hebben. De commissie vindt dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen hoe zijn hun (medicijn)afval inzamelen.

Raadsleden en griffiers

De commissie bracht 13 februari een bezoek aan minister Plasterk. Zij wisselden met elkaar van gedachten over onder meer de vergoeding van raadsleden van kleine gemeenten, het probleem van terugtredende accountantskantoren en een nieuw raadsledenprogramma.

De minister toonde zich bereid op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten te verhogen. De bredere evaluatie van de beloning van politieke ambtsdragers is een zaak voor het volgende kabinet.

Ook wil de minister samen met de VNG invulling geven aan een meerjarenprogramma om de nieuwe rol van de raad te versterken. Hij sprak hierover eerder met een aantal beroepsverenigingen, waaronder Raadslid.Nu en de Wethoudersvereniging. Het programma kan voortbouwen op lopende initiatieven als Lokale democratie in beweging, Code Oranje en de VNG Ontwikkelagenda Lokale Democratie.

Er is met de minister ook gesproken over het probleem van de terugtredende grote accountantskantoren, de voor- en nadelen van vrijemarktwerking en eigen accountantsdiensten van gemeenten als oplossing hiervoor. De commissieleden stelden dat het hier niet enkel om een probleem van gemeenten gaat: het verdient ook aandacht op rijksniveau.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/bestuur-en-commissies-vng.