De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet.

Wmo

Cliëntervaringsonderzoek kan vanaf 2021 anders

Gemeenten voeren elk jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners met Wmo-ondersteuning: het CEO Wmo. Voorheen was dat opgezet rond een vaste set van 10 vragen. Met ingang van 2021 kan dat anders. Veel gemeenten willen dit onderzoek beter laten aansluiten op hun eigen kennisbehoefte. Die ruimte, binnen een beperkt aantal wettelijke kaders, is er nu. Lees dit eerdere artikel voor meer achtergrond:

Nieuwe manier van rapporteren CEO Wmo

Als gevolg hiervan gaan gemeenten ook op een andere manier jaarlijks rapporteren over de uitkomsten van hun CEO Wmo. De nieuwe gemeentelijke rapportage is meer gericht op de opzet van het cliëntervaringsonderzoek en het lokale gebruik van de uitkomsten.

Voor 1 juli 2021 rapporteren de gemeenten over de cliëntervaring in 2020. De meeste gemeenten zullen nog het bekende vragenlijstonderzoek gebruikt hebben. De komende jaren kiezen gemeenten naar verwachtingen ook andere vormen van onderzoek; naast of in plaats van dit vragenlijstonderzoek. Het nieuwe format is daar op ingericht en opgesteld met de betrokkenheid van enkele gemeenten, 

Omdat de bekende set van 10 vragen niet meer verplicht is, hoeven gemeenten deze uitkomsten ook niet meer te rapporteren. Deze cijfers zullen ook niet meer opgenomen worden in waarstaatjegemeente.nl.

Hiermee wordt de mogelijkheid om te benchmarken op uitkomsten (de bekende ‘rapportcijfers’) verruild voor inzicht in hoe andere gemeente het CEO Wmo hebben opgezet en welke gebruikswaarde dat had voor hen. Gemeenten kunnen zich hierdoor laten inspireren bij deze opzet van een volgend cliëntervaringsonderzoek.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de doorontwikkeling van het CEO Wmo en hoe daarover te rapporteren? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen.

Het flexibele beleid dat hierboven en in de brief van het ministerie van VWS wordt beschreven ten aanzien van het CEO Wmo, geldt ook voor het CEO Jeugd.

Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd is ook in 2020 vormvrij. U kunt voor de modelvragenlijst kiezen, maar ook andere instrumenten gebruiken. Hieronder vindt u de modelvragenlijsten en overige informatie voor de uitvoering van het CEO Jeugd: 

Over de cliëntervaringsonderzoeken jeugd die gemeenten sinds 2016 hebben uitgevoerd, zijn in opdracht van het ministerie van VWS landelijke rapportages opgesteld. Deze rapportages schetsen een beeld van het gebruik van de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) en geven een indruk van de resultaten.

Meer informatie over de MCJO (2017)

In het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) deden tien pilotgemeenten/-regio’s ervaring op met het uitzetten van de modelvragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek. Dit project werd in 2017 afgerond. De ervaringen, resultaten en aanbevelingen van de pilot leest u in het eindrapport Van Meten naar Verbeteren van Stichting Alexander en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG).

Meer informatie