Sinds 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 (hierna: CEO Wmo) en Jeugd uit te voeren. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning. Voor het CEO Wmo wordt momenteel het gebruik van een standaardvragenlijst voorgeschreven. Voor het CEO Jeugd is een modelvragenlijst beschikbaar. Gemeenten willen het CEO Wmo graag op een flexibelere manier vormgeven.

Zo kunnen zij het onderzoek en de daarmee opgehaalde resultaten beter laten aansluiten bij de lokale praktijk en informatiebehoefte. Tegelijkertijd blijft het van belang een landelijk beeld te hebben van cliëntervaringen. Na constructief overleg tussen een VNG-werkgroep CEO, het ministerie van VWS en nadere consultatie van een aantal gemeenten en kennisinstellingen, zijn de contouren van een CEO Wmo nieuwe stijl' inmiddels helder.

Andere invulling CEO Wmo mogelijk, CEO Jeugd voorlopig ongewijzigd

Per 2021 kunnen gemeenten het CEO Wmo op een andere manier vormgeven. Het ministerie van VWS heeft in kaart gebracht in hoeverre wet- en regelgeving aanpassing behoeft om de gewenste veranderingen voor een CEO Wmo nieuwe stijl door te voeren. Onder de voorwaarde dat het CEO Wmo nieuwe stijl aan een aantal (wettelijke) vereisten blijft voldoen, blijkt hiervoor binnen het huidige wettelijke kader voldoende ruimte te zijn. In de nieuwe opzet voor het CEO Wmo krijgen gemeenten de huidige vragenlijst en bijbehorende onderzoeksaanpak niet meer voorgeschreven. Het staat hen wel vrij deze te blijven gebruiken. Zij mogen er echter ook voor kiezen om het onderzoek – binnen bepaalde voorgeschreven kaders – op een andere wijze in te richten. Het blijft verplicht om elk jaar voor 1 juli te rapporteren over de resultaten van het CEO. Zie voor een overzicht van de ruimte in wet- en regelgeving vraag 5 van de Q&A CEO Wmo nieuwe stijl.

Met het oog op het verkrijgen van een landelijk beeld, is met het ministerie van VWS afgesproken dat gemeenten met ingang van 2021 de resultaten van het CEO  rapporteren aan de hand van een nieuw ontwikkeld gemeentelijk format. Dit geldt zowel voor gemeenten die het CEO  anders gaan inrichten, als voor gemeenten die gebruik blijven maken van de huidige standaard vragenlijst. De komende maanden zal het format met een aantal gemeenten nader worden aangescherpt en aangevuld (zie hieronder: Ontwikkeltraject 2: ‘Anders rapporteren’). Het format is gebruikersvriendelijk en digitaal in te vullen. Tevens zal het beter aansluiten bij de breed gedragen wens van gemeenten om het CEO in te zetten ten behoeve van het leren en verbeteren. In februari/maart 2021 is het format beschikbaar.

Voor meer informatie over de hoofdlijnen van het CEO Wmo nieuwe stijl, zie vraag 4 van de Q&A CEO Wmo nieuwe stijl’ en het achtergronddocument Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015: op weg naar een nieuwe stijl.

Voor het CEO Jeugd hebben gemeenten momenteel al meer ruimte om het onderzoek naar eigen inzicht vorm te geven. Hoewel dit onderzoek haar eigen uitdagingen kent, blijft het CEO Jeugd voorlopig ongewijzigd.

Samengevat:

  • Vanaf 2021 kunnen gemeenten het CEO ofwel aan de hand van de huidige vragenlijst uitvoeren ofwel binnen bepaalde voorgeschreven kaders zelf inrichten.
  • Vanaf 2021 dienen alle gemeenten de resultaten van het CEO te rapporteren aan de hand van het hiertoe ontwikkelde format.

Meer weten?

Lees in de Q&A CEO Wmo nieuwe stijl meer over onder andere:

  • achtergronden van deze doorontwikkeling;
  • uitgangspunten voor het ‘CEO Wmo nieuwe stijl’;
  • de (wettelijke) kaders: wat blijft hetzelfde, waar zit meer ruimte?
  • wat betekent dit voor het landelijke beeld van cliëntervaringen?

Voor achtergrondinformatie, lees ook:

Meedoen?

We roepen gemeenten die interesse hebben om bij te dragen aan een van de ontwikkeltrajecten op zich te melden bij de VNG, via clientervaringsonderzoek@vng.nl. Ook gemeenten die op een andere manier aan de slag willen met het doorontwikkelen van hun CEO, of hierover vragen hebben, kunnen hier terecht.