Het ondersteuningsprogramma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) stimuleert de professionalisering in het brede jeugddomein en is ook voor gemeenten van belang. Een van de doelen is dat alle professionals in een hbo- of hogere functie vanaf 2020 geregistreerd staan. Gemeenten, onderwijs, brancheorganisaties en beroepsverenigingen zijn partners en werken samen in het programma. In het Programma PJ&J monitoren alle partijen de komende jaren hoe het Kwaliteitskader werkt in de praktijk. Er is een brede werkagenda voor professionalisering vanuit het jeugdhulpveld, waarvan gemeenten ook onderdeel uitmaken.

Gemeenten

Gemeenten zijn inkoper van jeugdhulp, maar zijn zelf ook soms werkgever. 

 • Gemeenten moeten zich ook aan de norm houden, als zij - in de rol van werkgever - zélf toegangsmedewerkers voor jeugdhulp in dienst hebben.
 • Als inkoper moeten gemeenten borgen dat zorgaanbieders de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Registreren is hier een onderdeel van. 
 • Voor gemeente als werkgever ligt een belangrijke rol.Zorg als gemeente dat je medewerkers wijst op de mogelijkheid van registreren. Meld dat het belangrijk is voor hem om in de toekomst hun werk te blijven doen.

Kijk op deze website, onder tabblad Gemeenten

 

Introductie

Vanaf 2018 kunnen alle hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Deze registratie gaat niet alleen professionals aan. Ook voor gemeenten is het belangrijk dat dit gebeurt.

 • Gemeenten zijn inkoper van jeugdhulp, maar ook soms werkgever. In beide gevallen moeten zij iets van registratie afweten. Als inkoper moeten gemeenten borgen dat zorgaanbieders de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Registratie is hier een onderdeel van.
 • De gemeente heeft als werkgever een rol.  Zorg als gemeente dat je medewerkers wijst op de mogelijkheid van vooraanmelden. Geef aan dat het belangrijk is voor hem om in de toekomst hun werk te kunnen blijven doen.

Kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet

De Jeugdwet heeft tot doel de kwaliteit van hulp verder te verbeteren. Gemeenten dragen daaraan bij door in te zetten op professionele hulpverlening. Hulp door professionals die vakbekwaam zijn, die zich continu ontwikkelen, die werken volgens hun professionele standaarden en die de samenwerking zoeken met andere professionals en vrijwilligers als dat nodig en mogelijk is.


Beroepsregistratie door professionals

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren in de Kamer jeugd -en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd. De beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Werkgevers (o.a. gemeenten) passen de Norm van de verantwoorde werktoedeling toe. Dat betekent dat alle professionals die u inzet vakbekwaam zijn, en dat u voor sommige werkzaamheden alleen geregistreerde professionals mag inzetten. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers.

 • Met hun beroepsregistratie kunnen professionals werkzaamheden uitvoeren, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet.
 • Professionals laten met hun beroepsregistratie zien dat ze de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties, en dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid.

Beroepsregistratie staat niet op zichzelf, maar is een middel om professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming een impuls te geven. Dat is ook wat brancheorganisaties, beroepsverenigingen, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers en het onderwijs samen als uitgangspunt hebben gekozen bij de ontwikkeling van de (her)registratie-eisen.

VNG factsheet

Publicaties

Kwaliteitskader Jeugd

Volgens de Jeugdwet moet jeugdhulp op een verantwoorde manier worden gegeven. Dit betekent dat alle jeugdhulpverleners vakbekwaam moeten zijn, ongeacht de soort hulp die zij verlenen, en ongeacht hun opleidingsniveau.

Voor sommige werkzaamheden moeten geregistreerde professionals worden ingezet. Wat dat in de praktijk betekent, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader Jeugd. Dit geeft gemeenten én aanbieders een afwegingskader voor de inzet van de juiste professional op de juiste plaats, bijvoorbeeld in de wijkteams.

Jeugdhulp-partijen en gemeenten stelden samen het Kwaliteitskader Jeugd op. Aanbieders, professionals en gemeenten vinden het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp. 

Gemeenten zijn inkoper van jeugdhulp, maar ook soms werkgever. Waarom is het kader juist voor gemeenten extra waardevol? Omdat wethouders en raadsleden resultaat willen bereiken in het sociaal domein. En omdat ambtenaren zorg inkopen waarbij gewaarborgd is dat de juiste professionals worden ingezet.


Norm van de verantwoorde werktoedeling 

In het Kwaliteitskader Jeugd is de toepassing van de Norm van de verantwoorde werktoedeling uitgewerkt. Bepaalde werkzaamheden mag alleen een geregistreerde professional doen. In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven voor welke werkzaamheden dit geldt. De norm is een belangrijk fundament voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in het jeugddomein.

 • Norm van de verantwoorde werktoedeling: hierin is geregeld dat aanbieders een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden. Dit geldt voor zaken die in de inkoopcontracten worden vastgelegd. 

Factsheet voor gemeenten: Norm Verantwoorde Werktoedeling

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. Hier heeft u als gemeente mee te maken als inkoper van jeugdhulp maar ook als werkgever. Ons nieuwe factsheet zet voor u de zaken op een rij.


Gemeenten

Gemeenten zijn inkoper van jeugdhulp, maar zijn zelf ook soms werkgever. 

 • Gemeenten moeten zich ook aan de norm houden, als zij - in de rol van werkgever - zélf toegangsmedewerkers voor jeugdhulp in dienst hebben.
 • Als inkoper moeten gemeenten borgen dat zorgaanbieders de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Registratie is hier een onderdeel van. 
 • Voor gemeente als werkgever komt er een rol bij. Zorg als gemeente dat je medewerkers wijst op de mogelijkheid van registratie. Meld dat het belangrijk is voor hem om in de toekomst hun werk te blijven doen.

Publicaties