Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten aangeven welke outcomecriteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Hiermee kunnen gemeenten sturen op de maatschappelijke resultaten die ze willen bereiken met het jeugdbeleid. In de Jeugdwet zijn geen specifieke outcomecriteria voor jeugdhulpaanbieders vastgelegd. 

Het is belangrijk om te laten zien wat het resultaat is van ingezette jeugdhulp. Goed zicht op de resultaten van jeugdhulp is belangrijk omdat er veel geld in omgaat, maar ook omdat zichtbaar moet zijn wat het effect is van een begeleiding of behandeling. Outcome-monitoring is een nuttig middel om steeds betere hulp te realiseren. Gemeenten zijn verplicht om in hun beleidsplan op te nemen welke outcome-indicatoren voor jeugdvoorzieningen zij hanteren.

Groeidocument proeftuinen implementatie outcome-monitoring

Het is belangrijk om te laten zien wat het resultaat is van ingezette jeugdhulp. Outcome-monitoring helpt het gesprek tussen gemeenten en aanbieders over de kwaliteit van hulp te verbeteren. Over deze materie leest u meer in het Groeidocument proeftuinen implementatie outcome-monitoring in jeugdhulp. Het groeidocument bevat het inhoudelijk kader, zodat iedereen goed geïnformeerd is. In het PIA wordt per item gekeken hoe privacygevoelig het is en dan volgt een oordeel.

Verplichting in gemeentelijk beleidsplan

Op grond van artikel 2.2 van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht in hun beleidsplan aan te geven welke outcome-criteria gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

  • Het opstellen van goede outcome-criteria is een ontwikkelingsproces met aanbieders. Dat vergt de nodige tijd.
  • Zijn outcome-criteria niet tijdig vastgesteld, dan is het raadzaam om in het beleidsplan op te nemen dat deze in overleg met jeugdhulpaanbieders tot stand zullen komen. Zo is de gemeenteraad op de hoogte van het proces voor het vaststellen van outcome-criteria.

Handreiking voor formuleren van outcomecriteria

In deze handreiking van het NJi vinden gemeenten en jeugdhulpaanbieders concrete handvatten bij het formuleren van outcome-criteria. Deze publicatie biedt voor gemeenten en aanbieders inzicht in de wijze waarop de drie indicatoren zijn te operationaliseren, gebaseerd op pilots in vijf regio’s. Daarnaast krijgen gemeenten ook 10 tips, die bij de realisatie van outcome-sturing van jeugdhulp van belang zijn.

Harmonisatie van outcomecriteria 

VNG en jeugdhulpaanbieders zetten stappen om outcome jeugdhulp beter vergelijkbaar te maken. De mate waarin outcome nu wordt gemeten binnen de jeugdhulp verschilt sterk tussen sectoren. Daarnaast verschillen ook de instrumenten die men hiervoor gebruikt. VNG en NJi hebben het initiatief genomen om outcomemeting in de jeugdhulp te harmoniseren.