We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. Vanouds heeft de overheid privacy- en concurrentiegevoelige gegevens over en voor inwoners en ondernemers. Ook gemeenten hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de beveiliging van deze datasets. Digitalisering is hiermee allang geen ICT-vraagstuk meer. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein nemen toe met verstrekkende gevolgen in de samenleving. Dat vraagt om bestuurlijke keuzes om publieke waarden te borgen. Extra inspanningen en initiatieven zijn nodig om digitale weerbaarheid en het herstelvermogen van de samenleving te versterken.

Oefenen met cyberincidenten

Voorbeelden van cyberincidenten

We roepen gemeenten op om te oefenen met cyberincidenten om daarmee de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en vergroten. Dat kan via onze interactieve crisissimulaties, waarbij deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Daarnaast organiseert het ministerie van BZK de Overheidsbrede Cyberoefening op 1 november 2021.

Informatie Beveiligingsdienst (IBD)

De IBD, onderdeel van de VNG, is de sectorale CERT / CSIRT. Ze ondersteunen alle gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Voor gemeenten is de IBD het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de dienst draagt namens gemeenten bij aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Agenda Digitale Veiligheid 2020 – 2024

De Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk. De VNG ondersteunt hiermee gemeenten bij de beveiliging van hun informatiesystemen en de gegevens over inwoners en ondernemers.

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4457 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 augustus 2021 om 10:07

Handreikingen privacy en AVG

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Download hieronder de documenten Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie.

 

Standaard verwerkersovereenkomst (VWO)

Download hier de Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Publicaties & Brieven